Bài giảng Lịch sử 10 bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)

Chia sẻ: Ngô Anh Dũng | Ngày: | 7 bài giảng

0
867
lượt xem
44
download
Xem 7 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 10 bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 10 bài 17

Học tốt cùng bộ sưu tập các Bài giảng Lịch sử 10 bài 17 này các bạn học sinh và quý thầy cô nhé. Từng bài giảng được trình bày trên phầm mềm trình chiếu Powerpoint chuyên nghiệp, nội dung trọng tâm bài Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV được truyền tải qua từng slide với hình ảnh minh họa rõ ràng, hiệu ứng sinh động giúp các em dễ dàng nắm bắt được những kiến thức của bài học như quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam diễn ra trong một thời gian lâu dài trên một lãnh thổ thống nhất. Hy vọng, đây cũng là bộ tài liệu tham khảo hữu ích cho việc thiết kế bài giảng của quý thầy cô giáo. Chúc thầy cô giáo và các em học sinh có nhiều trải nghiệm thú vị khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 10 bài 17

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 10


Bài 17
Chào mừng
quý thầy cô và các em học sinh
tới dự tiết học hôm nay
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về PTDT giành
độc lập dân tộc của nhân dân ta thời Bắc
thuộc ?
Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
năm 938 ?
I. BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC ĐỘC LẬP Ở THẾ KỈ X


- Năm 939: Ngô Quyền xƣng Vƣơng, đóng đô ở Cổ Loa -
Đông Anh

 Mở đầu thời kì xây nhà nƣớc độc lập tự
chủ.
- Năm 968: Đinh Bộ Lĩnh, dẹp loạn 12 sứ quân, sau đó
xƣng Vƣơng, đóng đô ở Hoa Lƣ ( Ninh Bình)
đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt.
- Năm 980 : nhà tiền Lê đƣợc xác lập.
Năm 939 Cổ Loa - Đông Anh
(Hà Nội)
- Năm 939:
Ngô Quyền xƣng Vƣơng,
đóng đô ở Cổ Loa - Đông Anh
1 Kiều Công Hãn – Phú Thọ
2 Nguyễn Khoan -Vĩnh Phúc
(Phú Thọ)
3 Đỗ Cảnh Thạc – Hà Tây (Vĩnh Phúc)
(Hƣng Yên)
4 Kiều Thuận – Hà Tây
(Hà Tây)
5 Ngô Lãm – Hà Tây (Thanh Trì)

6 Nguyên Siêu – Thanh Trì Thái Bình

7 Lữ Đƣờng- Hƣng Yên Hoa Lƣ - Ninh Bình
8 Phạm Bạch Hổ – Hƣng Yên
Thanh Hoá
9
10 Lý Khuê - Bắc Ninh
11 Trần Lãm – Thái Bình
12 Ngô Xƣơng Xí – Thanh Hoá
Đinh Bộ Lĩnh Đánh trận giả
(Phú Thọ)
(Vĩnh Phúc)
(Hƣng Yên)
(Hà Tây) (Bắc Ninh)
(Thanh Trì)

Thái Bình

Đại Cồ Việt Hoa Lƣ -
Ninh Bình
Thanh Hoá

- Năm 968:
Đinh Bộ Lĩnh, dẹp loạn 12 sứ quân,
sau đó xƣng Vƣơng, đặt quốc hiệu là
Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lƣ.
* Tổ chức bộ máy nhà nƣớc:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ
NƢỚC THỜI ĐINH, TIỀN LÊ


Vua
Ban Văn Ban Võ Tăng Ban


Chia đất nước thành 10 đạo
* Tổ chức quân đội: Quân đội đƣợc tổ chức chính quy

 Trong thế kỉ X, bộ máy nhà nƣớc quân chủ chuyên
chế phong kiến sơ khai đã đƣợc hình thành.
I.Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỉ X
II.Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các
thế kỉ X- XV
1. Tổ chức bộ máy nhà nƣớc.

Thế kỉ X

Năm 1009 Năm 1226 Năm 1400 Năm 1428
Nhà Lý Nhà Trần Nhà Hồ Nhà Lê

Đại Việt – thế kỉ XI - XV
1. Tổ chức bộ máy nhà nƣớc.
a. Bộ máy nhà nƣớc thời Lý, Trần, Hồ.
- Năm 1009: Nhà Lý xác lập.

- Năm 1010: Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa lƣ về Thăng Long.

- Năm 1054 Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu Đại Việt.

 Mở ra một thời kỳ phát triển mới của Đại Việt.
- Năm 1010:
Lý Công Uẩn dời đô từ
Hoa lƣ về Thăng Long.

Thăng Long
(Hà Nội)
Đại Việt


Hoa Lƣ
(Ninh Bình)- Năm 1054
Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu
CHIếU DờI đỤ


“... Đại La, ở giữa khu vực
trời đất, có thế rồng cuộn hổ
ngồi, ở giữa nam bắc đông
tây, tiện hình thế núi sông
sau trước, đất rộng mà bằng
phẳng, chỗ cao mà sáng sủa,
Lý Thái Tổ ( 974 – 1028) dân cư không khổ về ngập
lụt, muôn vật rất thịnh mà
phồn vinh, xem khắp nước
Việt, chỗ ấy là nơi hơn cả.
Thực là chỗ hội họp của bốn
phương, là nơi thượng đô
của kinh sư muôn đời”
(Lý Công Uẩn)
Kinh Thành
Thăng Long
* Bộ máy nhà nƣớc thời Lý, Trần, Hồ.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ
NƢỚC THỜI LÍ, TRẦN, HỒ

Vua


Tể Tƣớng Trung Ƣơng Đại ThầnSảnh Viện Đài

Địa phƣơng
An phủ sứ
(Lộ, Trấn)

Tri phủ, Tri huyện

(Phủ, huyện, Châu)
Xã quan

(Xã)
 Bộ máy nhà nƣớc quân chủ chuyên chế
phong kiến thời Lý, Trần, Hồ đã có
bƣớc phát triển.
b. Bộ máy nhà nƣớc thời Lê
+ Năm 1428: Nhà Lê đƣợc xác lập.
+ Những năm 60 của thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến
hành một cuộc cải cách hành chính lớn.
Cải cách
hành chính của Lê Thánh Tông
và ý nghĩa của cải cách
?
Lê Thánh Tông
Đại Việt

Năm 1428
Lê Lợi


Lam Sơn- Thanh Hoá
* Bộ máy nhà nƣớc thời Lê
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƢỚC
THỜI LÊ SƠ

VUA

Trung Ƣơng


6 BỘ NGỰ SỬ ĐÀI HÀN LÂM VIỆN

Địa phƣơng
Công Binh Hình Lễ Lại Hộ
(13 Đạo thừa tuyên )

Đô ti, Hiến ti, Thừa ti
Đơn vị hành chính:
Tuyên Quang
+ Thời Lê chia đất nƣớc
thành 13 đạo thừa tuyên. Thái Nguyên Lạng Sơn
Hƣng Hoá
Sơn Tây An Ban
(Hà Nội)Bắc
Kinh

Đại Việt
Sơn Nam
?
Em có nhận xét gì về bộ máy
Thanh Hoá
Nhà nước thời Lê sơ

Nghệ An


Thuận Hoá


Quảng Nam
 Bộ máy nhà nƣớc quân chủ chuyên chế
phong kiến thời Lê đƣợc xây dựng
hoàn chỉnh.
- Thời Lê sơ giáo dục – khoa cử hƣng thịnh
nhất thời kỡ phong kiến Việt Nam.
“Nhân tài là
nguyên khí
của nhà
nƣớc.”
Văn bia tiến sĩ
Văn miếu Quôc Tử Giám
Đánh giá cải cách của Lê Thánh Tông ?
D

- Trên các lĩnh vực: Hành chính và Giáo dục – khoa cử.

- Mục đích: Nhằm tăng cƣờng củng cố bộ máy quân
chủ chuyên chế tập quyền, xây dựng đất nƣớc phồn
thịnh.

- Ý nghĩa: Đây là một cuộc cải cách mang tính toàn
diện. Đất nƣớc đƣợc trấn hƣng, bộ máy chính quyền
quân chủ chuyên chế đƣợc củng cố...
2.Luật pháp và quân đội
* Luật pháp

- Thời Lý: Năm 1042 Vua Lý Thánh Tông ban hành Hình
thƣ (bộ luật đầu tiên của lịch sử dân tộc)
- Thời Trần: Hình Luật
- Thời Lê sơ: Quốc triều hình luật
* Quân đội

- Gồm: Cấm binh ( Bảo vệ kinh thành) và quân
chính quy (Ngoại binh bảo vệ đất nước).

- Tuyển dụng theo chế độ ngụ binh ư nông.
-Khi xa giá Vua đi qua mà xông
vào hàng người đi theo thì xử tội
đồ, nếu xông vào đội cận vệ thì
xử tội chém. Lầm lỡ thì giảm một
bậc.
Quốc
triều
- Bán ruộng đất ở biên cương
cho người ngoại quốc thì bị xử hỡnh
luật
chém.


- Đào trộm đê đập làm thiệt hại
nhà cửa, lúa má thì xử đồ, lưu,
bắt đền tổn hại…
3. Hoạt động đối nội và đối ngoại
* Đối nội:
- Coi trọng, củng cố quốc phòng ninh đất nƣớc.

- Quan tâm đến đời sống của nhân dân.

- Luôn quan tâm đoàn kết các dân tộc ít ngƣời.

- Kiên quyết trấn áp những kẻ tạo phản.
* Đối ngoại Trung Quốc

- Đối với các nƣớc lớn
phƣơng Bắc:
Thực hiện chính sách vừa
mềm dẻo vừa cứng rắn
Mềm dẻo: Triều cống,
nhưng luôn tự chủ dân tộc
Cứng rắn: Quyết tâm
bảo vệ tổ quốc Cham Pa

- Đối với Cham Pa, Lan
Xang, có lúc thân thiện,
có lúc xảy ra chiến
tranh.
Tổng kết bài học
Bài 17 :

I.Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỉ X
II.Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các thế kỉ
XI- XV
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2.Luật pháp và quân đội
3.Hoạt động đối nội và đối ngoại
Câu 1: Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, lịch sử phong kiến Việt
Nam trải qua những triều đại nào?

Đáp án: Triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê.

Câu 2: Vị vua nào trong những năm 60 của thế kỉ XV đã
thực hiện một cuộc cải cách hành chính lớn?

Đáp án: Vua Lê Thánh Tông


Câu 3: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến ở
triều đại nào được coi là hoàn chỉnh nhất?


Đáp án: Triều đại nhà Lê
Câu 4: Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu là:
S A. Vạn Xuân

S B. Đại Cồ Việt

Đ C. Đại Việt
S D. Đại Ngu
Câu 3: Bộ máy nhà nƣớc thời Ngô, Đinh,
Tiền Lê mang tính chất:

Đ A. Thể chế quân chủ chuyên chế Trung ƣơng
tập quyền sơ khai.
S B. Thể chế quân chủ chuyên chế Trung ƣơng
tập quyền có bƣớc phát triển.
S C. Thể chế quân chủ chuyên chế Trung ƣơng
tập quyền hoàn chỉnh.
S D. Tất cả đều sai
Đồng bộ tài khoản