Bài giảng Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Chia sẻ: Võ Thị Thu Thảo | Ngày: | 26 bài giảng

0
3.532
lượt xem
167
download
Xem 26 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Mô tả BST Bài giảng Lịch sử 6 bài 24

Tải miễn phí trọn bộ sưu tập gồm nhiều Bài giảng Lịch sử 6 bài 24 hay mà Thư viện eLib đã chọn lọc nhằm mục đích chia sẻ thêm cho các em học sinh tài liệu để học tập, các em nhé! Nội dung bài Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X được truyền tài qua cá slide Powerpoint sinh động, nội dung chính được mô tả rõ ràng kèm theo hình ảnh minh họa giúp các em dễ dàng ghi nhớ những kiến thức về quá trình thành lập và phát triển của nước Chăm Pa, từ nước Lâm ấp của huyện Tượng Lâm đến một quóc gia lớn mạnh, sau này dám tấn công cả quốc gia Đại Việt,… Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho việc học tập của các em được tốt hơn. Chúc các em học tập thật vui.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Lịch sử 6 bài 24

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 6
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA
TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai
Trình bày tình hình chính trị, kinh tế nước
Thúc Loan?
ta dưới ách đô hộ của nhà Đường?
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
1. Nƣớc Cham-pa độc lập ra đời:
- Cuối thế kỉ II, nhân dân Tƣợng Lâm
dƣới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi
dậy giành độc lập.
- Đặt tên nƣớc là Lâm Ấp.
Có thểta dƣới
do nhà
Nƣớc gia Lâm
- Dùng lực lƣợng quân sự mở rộng lãnh Quốc
thổ. HánHán yếu,
suy bao
thời đã dùng
Nhân dân
- Đổi tên nƣớc là Cham-pa. Ấp
Tƣợng Lâm
huyệnnhững
Tƣợng
gồm pháp gì
biện
đã giành đƣợc
Lâm vị xa hay
ở hành
đơn không
để
độc lậpnào?
chính trong
còn lý do nào
ngừng mở
hoàn cảnh
khác? NHẬTNAM
rộng lãnh thổ?
nào?
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
1. Nƣớc Cham-pa độc lập ra đời: GIAO CHỈ
- Cuối thế kỉ II, nhân dân Tƣợng Lâm
dƣới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi
dậy giành độc lập.
CỬU CHÂN
- Đặt tên nƣớc là Lâm Ấp.
- Dùng lực lƣợng quân sự mở rộng lãnh
thổ.
Hoành Sơn
- Đổi tên nƣớc là Cham-pa.Em có nhận
Sinhapura
xét gì về quá
trình hình
thành và mở
rộng nƣớc Phan Rang
Cham-pa?
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
1. Nƣớc Cham-pa độc lập ra đời:
- Cuối thế kỉ II, nhân dân Tƣợng Lâm
dƣới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi
dậy giành độc lập. Cƣ dân Cham-
- Đặt tên nƣớc là Lâm Ấp.
- Dùng lực lƣợng quân sự mở rộng lãnh pa đã biết dùng
thổ.
- Đổi tên nƣớc là Cham-pa.
những công cụ
2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ gì trong sản
thế kỉ II đến thế kỉ X:
a. Kinh tế:
xuất?
- Sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu,
bò kéo cày.
Quan sát tranh và sgk em hãy
nêu những thành tựu về kinh tế
của Cham-pa?

Đồ gốm Ninh Thuận
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
1. Nƣớc Cham-pa độc lập ra đời:
vùng lân cận.
- Cuối thế kỉ II, nhân dân Tƣợng Lâm b. Văn hóa:
dƣới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi
dậy giành độc lập.
- Đặt tên nƣớc là Lâm Ấp.
- Dùng lực lƣợng quân sự mở rộng lãnh Bên cạnh sản
thổ. Nền kinh tế của
Nhận xét trình
- Đổi tên nƣớc là Cham-pa. Ngƣờingƣời
xuất Chăm
2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ độ phát triển tế
Cham-pa có nét
Chăm chữ viết
đã có còn biết
thế kỉ II đến thế kỉ X: gì gần gũi?với
của Cham-pa
a. Kinh tế: riêng chƣa ?
làm gì
- Sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu, từcƣ dânII đến
thế kỉ các
bò kéo cày. vùng lânX ? ?
thế kỉ cận
- Nông nghiệp trồng lúa nƣớc, mỗi năm
hai vụ.
- Trồng các loại cây ăn quả.
- Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm,
đánh cá.
- Trao đổi buôn bán với nƣớc ngoài.
- Phát triển tƣơng đƣơng với cƣ dân các
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
1. Nƣớc Cham-pa độc lập ra đời:
vùng lân cận.
- Cuối thế kỉ II, nhân dân Tƣợng Lâm b. Văn hóa:
dƣới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi - Từ thế kỉ IV, ngƣời Chăm đã có chữ
dậy giành độc lập. viết riêng.
- Đặt tên nƣớc là Lâm Ấp. - Theo đạo Bà La Môn và đạo phật.
- Dùng lực lƣợng quân sự mở rộng lãnh - Ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau.
thổ. - Có một nền nghệ thuật kiến trúc đặc sắc
- Đổi tên nƣớc là Cham-pa.
2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ
Trình bày
thế kỉ II đến thế kỉ X: những nét
a. Kinh tế:
- Sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu, chính trong văn
bò kéo cày. hóa của ngƣời
- Nông nghiệp trồng lúa nƣớc, mỗi năm
hai vụ. Chăm?
- Trồng các loại cây ăn quả.
- Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm,
đánh cá.
- Trao đổi buôn bán với nƣớc ngoài.
- Phát triển tƣơng đƣơng với cƣ dân các Bia đá có ghi chữ Phạn và chữ
Tƣợng Thần Ba La Tƣợng Thần Visnu Tƣợng thần Siva
Môn (Đấng sáng tạo) (Thần huỷ diệt) (Thần bảo tồn)
Khu thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam)
Tháp Chăm (Phan Rang)
Hình trang trí chạm nổi
dƣới chân tháp Chăm
Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã
Duy Phú, huyện Duy
Xuyên, tỉnh Quảng Nam,
cách thành phố Đà Nẵng
khoảng 69 km là tổ hợp bao
gồm nhiều đền đài Chăm
Pa, trong một thung lũng
đƣờng kính khoảng 2 km,
bao quanh bởi đồi núi. Đây
từng là nơi tổ chức cúng tế
của vƣơng triều Chăm pa
cũng nhƣ là lăng mộ của các
vị vua Chăm pa hay hoàng
thân, quốc thích.
Ngày 1/12/1999 trong kì họp
thứ 23 của Ủy ban di sản
thế giới, khu di tích Mỹ Sơn
đƣợc công nhận là Di sản
văn hoá thế giới
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
1. Chữ viết của người Chăm bắt nguồn
từ :
A. chữ tƣợng hình của Trung Quốc.
B. chữ tƣợng ý của ngƣời Trung Quốc.
C. chữ quốc ngữ của ngƣời Việt Nam.
D. chữ Phạn của ngƣời Ấn Độ.
Bài 24: NƢỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
2. Kinh tế chủ yếu của cư dân Cham-pa
là :
A. Thủ công nghiệp.
B. Nông nghiệp trồng lúa.
C. Thƣơng nghiệp.
D. Ngƣ nghiệp.
AiTênlãnhChăm thường
đã dân di tíchmà
khu nước của
Lãnhmộtđạo nhân dân
thổ
Đây là đô của chủ bộ
92
85
34
76
101 Nguồn giáo nghề yếu
Nhânnước mà nước
Kinh sống tiên
TônChămđầuđạicông
Tên Lâm là chủ
người Chămđứng lên
Tượngsống được nhân
Cham-pa phía bắc
Ngườiđổi buôn thế
cưtrao người venbán
củakéo nhântừ biển,
dân
phận dân
nhậnngười sản văn
của là Di Chăm?
Cham-pa Chăm
giànhvăn đến làm?
dài hóa nào?
Chủ đề nhân đến thế lập?
độcquận nào?
vớicủasông thườnggì?
nền
ven II vào nghề X?
kỷ hóadân ở kỷ
dựa thế theo?
Chăm giới?
đâu?
1 S A H U Ỳ NN H
2 U
K H U L I Ê N
3 H O À
O N H S Ơ N
4 G I A O CC H Â U
5 Đ Á N H CC Á
6 S I N H
H A P U R A
7 B À L AA M Ô N
8 M Ỹ S Ơ N
M

9 L Â M Ấ PP
10 T R Ồ N G L Ú A AN Ƣ Ớ C
DẶN DÒ
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài: Ôn tập chƣơng III.
Soạn bài theo các câu hỏi SGK
Đồng bộ tài khoản