Bài giảng Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Chia sẻ: Đỗ Thị Ngọc Huyền | Ngày: | 12 bài giảng

1
2.710
lượt xem
54
download
Xem 12 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài giảng Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Mô tả BST Bài giảng Sinh học 6 bài 20

Tổng hợp các bài giảng trong BST các Bài giảng Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá với nội dung hay, bố cục rõ ràng và chi tiết để giúp quý thầy cô có một tiết học thú vị. Mời quý thầy cô tham khảo những bài giảng trong bộ sưu tập để có thêm tài liệu khi chuẩn bị bài giảng cho tiết học, đồng thời củng cố những kiến thức quan trọng cho học sinh, giúp các em biết được cấu tạo bên trong phù hợp với chức năng của phiến lá, giải thích được đặc điểm màu sắc của 2 mặt phiến lá . Với những bài giảng được thiết kế bởi những slide Powerpoint đẹp, hiệu ứng sinh động, hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em và quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài giảng Sinh học 6 bài 20

MÔN SINH HỌC LỚP 6

Bài 20: CẤU TẠO TRONG
CỦA PHIẾN LÁ
Tiết 25, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
Lát cắt ngang của lá cây nhìn dưới kính hiển vi
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁGân lá
Thịt lá


Biểu

Hình 20.1: Sơ đồ cắt ngang phiến lá Lát cắt ngang của lá cây nhìn dưới kính hiển
vi.
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu bì: Biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi
một lớp tế bào không màu trong suốt, xếp
rất sát nhau, có vách phía ngoài dày. Trên
biểu bì có những lỗ khí thường tập trung
nhiều ở mặt dưới, mặt trên hầu như
không có hoặc rất ít. Lỗ khí thông với các
khoang chứa không khí ở bên trong phiến
lá.H.20.3
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu bì: Câu 1: Tế bào biểu bì xếp rất sát nhau, vách
phía ngoài dày có chức năng gì?
Có chức năng bảo vệ phiến lá.
Câu 2: Đặc điểm nào của lớp biểu bì phù hợp với
việc cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên
trong? Lớp tế bào không màu trong suốt.
H.20.3
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu bì: Câu 3: Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá
trao đổi khí và thoát hơi nước?
Hoạt động đóng, mở của lỗ khí.
Lỗ khí đóng Lỗ khí mở
Hình 20.3: Trạng thái của lỗ khí
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu bì:
Biểu bì mặt dưới Biểu bì mặt dưới
Biểu bì được cấu tạo lá lá
bởi một lớp tế bào
trong suốt, vách phía
ngoài dày có chức năng
bảo vệ phiến lá. Trên
biểu bì( chủ yếu ở
mặt dưới lá) có nhiều
lỗ khí giúp lá trao đổi
khí và thoát hơi nước.H.20.3

Lỗ khí đóng Lỗ khí mở
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng có nhiều
2. Thịt lá
bì: lục lạp( chứa chất diệp lục) ở bên trong. Lục lạp
chính là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất
hữu cơ cho cây. Lục lạp chỉ được tạo thành khi có
ánh sáng, do vậy nếu trồng cây ở chỗ thiếu ánh
sáng lá sẽ vàng dần, ít lâu sau cây có thể chết. Chức
năng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu
cơ cho cây.
Tế bào biểu 1
bì mặt trên 5 Lục lạp
Tế bào thịt 4

Khoang chứa 6 7 Gân lá
không khí

Tế bào biểu 2 3 Lỗ khí
bì mặt dưới

Hình 20.4: Sơ đồ cấu
tạo một phần phiến
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu Quan sát lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên
2. Thịt lá
bì: và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới. Em
hãy:
* Tìm điểm giống nhau giữa chúng?
* Tìm điểm khác nhau về (hình dạng, cách sắp xếp
tế bào, lục lạp và chức năng) giữa chúng?
Tế bào biểu
bì ế ặt trên t
T m bào thị
Lục lạp
lá phía trên
Tế bào thịt

Khoang chứa Gân lá
Tế bào th
không khíịt
lá phía trên
Tế bào biểu
bì mặt dưới Lỗ khí

Hình 20.4: Sơ đồ cấu tạo
một phần phiến lá.
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
* Điểm khác nhau
1. Biểu Đặc điểm Tế bào thịt lá phía Tế bào thịt lá phía
2. Thịt lá
bì: trên dưới
so sánh
Hình dạng

Cách sắp
xếp
Lục lạp

Chức năng

Tế bào thịt
lá phía trên

Lục lạp
Tế bào thịt
lá phía dưới


Hình 20.4: Sơ đồ cấu tạo
một phần phiến lá.
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu
2. Thịt lá
bì: * Giống nhau:
Tế bào thịt lá ở cả hai phía đều chứa lục lạp
giúp lá thu nhận ánh sáng để chế tạo chất
hữu cơ cho cây.


Tế bào thịt
lá phía trên
Lục lạpTế bào thịt lá
phía dướiHình 20.4: Sơ đồ cấu
tạo một phần phiến
lá.
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
* Điểm khác nhau
1. Biểu Đặc điểm Tế bào thịt lá phía Tế bào thịt lá phía
2. Thịt lá
bì: trên dưới
so sánh
Tế bào thịt lá
Hình dạng Tế bào dạng dài Tế bào dạng
chứa nhiều lục
lạp, gồm 1 số Cách sắp tròn
Xếp sát nhau Xếp không sát
lớp có đặc điểm xếp nhau
Nhiều, xếp theo
khác nhau phù Ít hơn, xếp lộn xộn
Lục lạp chiều thẳng
hợp với chức
đ ứ tạ
Chế ngo chất hữu Chứa và trao đổi
năng nhận ánh Chức năng
sáng, chứa và cơ khí
Tế bào thịt
trao đổi khí để lá phía trên Lục lạp
chế tạo chất
hữu cơ.
Tế bào thịt
lá phía dưới


Hình 20.4: Sơ đồ cấu tạo
một phần phiến lá.
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu
Em hãy cho biết vị trí, cấu tạo và chức
bì:Thịt lá
2. năng của gân lá?
3. Gân lá
- Gân lá nằm xen
giữa phần thịt lá.
- Gồm các bó mạch Mạch rây
gỗ và mạch rây. Các Thịt
bó mạch của gân lá lá
nối với các bó mạch Gân lá
của cành và thân.
- Có chức năng Mạch gỗ
vận chuyển các
chất.
Hình 20.4: Sơ đồ cấu
tạo một phần phiến
lá.
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Biểu bì:
Biểu bì được cấu tạo bởi một lớp tế bào trong suốt, vách phía
ngoài dày có chức năng bảo vệ phiến lá. Trên biểu bì( chủ yếu ở
mặt dưới lá) có nhiều lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát h ơi
nước.
2. Thịt lá
Tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gồm 1 số lớp có đ ặc điểm
khác nhau phù hợp với chức năng nhận ánh sáng, ch ứa và
trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ.

3. Gân lá
- Gân lá nằm xen giữa phần thịt
lá. ồm các bó mạch gỗ và mạch rây. Các bó mạch của gân
-G
lá nối với các bó mạch của cành và thân.
- Có chức năng vận chuyển các chất.
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

1. Lớp tế bào biểu bì có chức năng:
A. Bảo vệ phiến lá B. Trao đổi khí
C. Vận chuyển các chất D. Chế tạo chất hữu cơ
2. Chức năng chủ yếu của thịt lá:
A. Bảo vệ lá B. Trao đổi khí
C. Vận chuyển các chất D. Chế tạo chất hữu cơ cho cây
3. Chức năng chủ yếu của gân lá:
A. Bảo vệ lá C. Vận chuyển các chất
B. Trao đổi khí D. Chế tạo chất hữu cơ cho cây
Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Hướng dẫn về
nhà
* Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 67
* Ôn lại kiến thức:
+Chức năng chính của lá là gì?
+Chất khí nào của không khí có chức năng duy trì
sự cháy?
* Xem trước bài 21: Quang hợp.
Ô CHỮ THÔNG MINH

CóCóchchữữcái:Đâyclàlàớớtộếếậnngiúptraoếnnênchứalạp
Có 6 56chữcái:Tên ủa 1bpp phbào ccláần tthunnhậnực
Có 6chch cái: Đây 1 ộếu ận góp pha lá ạếổilá th và
7 ữữ cái:Tên b y lph ố giúp ủ a câymàu khí
Đây ộ ậ ủ phi
Có cái: Đây là làl b tphbào không đ trong
Có 7 chữ cái: Đây là chấ tgiúp cho lá phi o lá lục
có màu
suánhusángọạp chế ậạo chấểnữu cchất
thoát hụb l cể
hiện chứcđước v t n chuy ếh các ơ.
ốt cây. c nnăng ngoài phi t lá.
nhiề baoơi bên
cho lá l
xanh.

1 L Ụ C L Ạ P

2 T H Ị T L Á
3 D I Ệ P L Ụ C
4 B I Ế
Ể U B Ì
5 G Â N L Á
6 L K H Í

7
Á N H S Á N G
TK
Thứ 5/29/10/09

Tiết 24, Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Chọn câu đúng trong những câu sau:
1 Cấu tạo trong của phiến lá gồm: biểu bì, thịt lá và gân
lá.
2 Biểu bì là lớp tế bào không trong suốt, xếp xa nhau.

3 Lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước.

4 Thịt lá chứa nhiều lục lạp giúp chế tạo chất hữu cơ cho
cây.
5 Lục lạp được tạo thành khi có ánh sáng.

6 Gân lá nằm xen giữa tế bào biểu bì.

7 Gân lá có chức năng vận chuyển các chất.
Đồng bộ tài khoản