Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 2: Cultural diversity

Chia sẻ: Đỗ Viết Nguyện | Ngày: | 9 bài giảng

0
2.905
lượt xem
261
download
Xem 9 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 2: Cultural diversity

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 2

Tuyển chọn những bài giảng trong bộ sưu tập Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 2 dành cho qúy thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo. Các bài giảng xây dựng theo chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện bài học. Nội dung các bài giảng bám sát chủ đề Cultural diversity giúp các em học sinh ghi nhớ được từ vựng, hiểu được vai trò của đa dạng văn hóa, biết cách sử dụng các từ mới thông qua hỏi và trả lời về văn hóa. Ngoài ra, học sinh còn có thể biết được thêm một số nền văn hóa của một số nước. Chúc quý thầy cô và các em có nhiều trải nghiệm khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 2

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 12

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

 

I. Vocabulary

 • diversity   [dai'və:siti]  (n) Tính đa dạng
 • Romantic (adj) : [rou'mæntik]  Lãng mạn
 • Contractual ( adj): [kən'træktjuəl]   Thỏa thuận
 • Precede (v) : [pri:'si:d]  xảy ra trước
 • Confide (v) : [kən'faid] Chia sẻ
 • Physical attractiveness: ['fizikl] [ə'træktivnis]  Sự hấp dẫn ngoại hình
 • Partnership (n):  ['pɑ:tnə∫ip]  Quan hệ đối tác
 • Determine (v): [di'tə:min]  Xác định
 • Sacrifice (v) ['sækrifais]  Hi sinh
 • Oblige (v) [ə'blaidʒ]  Bắt buộc

 II. Practice

♦ Task 1.  Match the words in column A with their definitions in column B

A

B

1.  precede

2. determine

3. confide

4. sacrifice

5. oblige

6. partnership

7. diversity

8. contractual

  a.  find out

 b.  the state of being a partner in business

 c.  having a duty to do sth

 d.  happen or exist before

 e.  tell s.o about sth very private or secret

 f.   willingly stop having sth you want

 g.  agreed in a contract

 h.  a range of different thing

 

♦ Task 2 :  Answer the questions.

 • 1. What are the four key values in the survey?
 • 2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asians ?
 • 3. What are the Indian students’ attitudes on a partnership of equals?
 • 4.  Why does the American wife trust her husband to do the right thing?
 • 5.  What is the main finding of the survey?

► Keys

 • 1.They are physical attractiveness, confiding, partnership of equals, trust built on love.
 • 2.The young Americans
 • 3.The Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.
 • 4.   Because he loves her not because he has to.
 • 5.  The main finding of the survey is that young Asians are not as romantic as their American counterparts.

♦  Task 3: Choose the best option

 •  Question 1: Americans believe in .......... marriage – a boy and a girl are attract to each other, fall in love and decided to marry each other.
  • A. romantic                       B.  contractual
  • C, lucky                            D. honest
 • Question 2:Asians believe in ……....... marriage – the parents of the bride and the groom decide on the marriage.
  • A. traditional                      B. romantic
  • C. lucky                            D. contractual

Để xem các bài giảng còn lại của BST bài giảng Cultural diversity, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib về máy. Bên cạnh đó, thầy cô và các bạn có thể xem thêm bài giảng tiếp theo tại đây:

Đồng bộ tài khoản