Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
306
lượt xem
62
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm vững hơn các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 10 tiếng Anh lớp 6 thông qua các bài tập bổ trợ. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10

EX1: Complete the sentence with the cues given.
Ex: I/ not like noodles/ not hungry.
->I wouldn’t like noodles because I’m not hungry.
1. I/ not like coca/ not thirsty.
2. I/ not like a cold drink/ not hot.
3. I/ not like a hot drink/ not cold.
4. i/ not like a rest/ not tired.
5. I/ not like bread/ not hungry

EX2: Complete the sentence with the cues given.

Ex: There/ apples/ but not bananas.
->There are some apples but there aren’t any bananas.
1. There/ oranges/ but not vegetables.
2. There/ onions/ but not carrots.
3. There/ rice/ but not bread.
4. There/ water/ but not soda.
5. There/ children/ but not fish.

EX3: Fill in the blank with a, an, some or any.
1. I’m hungry. I want…….noodles.
2. Would you like…….drink?
3. Are there…….tomatoes in the fridge?
4. Do you have…….bicycle?
5. There isn’t……rice left in the jar.
6. She buys……tomato for dinner.
7. I’d like…….meat please.
8. There’s……orange in the frigde. I can make……orange juice now.
9. To make……cake, I need……..eggs, …….suggar and……flour.
10. Is…..apple enough? – yes, we need only one apple.

EX4: Tick (v) the best answer.
1. ….do we have for lunch?
A. What B. Where C. When
2. ……you like a drink?
A. What B. Would C. Want
3. Is there……milk in the bottle?
A. a B. some C. any
4. There…..some potatoes in the fridge.
A. is B. are C. have
5. What’s the matter…..you?
A. for B. about C. with
6. I’d like……apple,……orange and……bananas, please.
A. a/a/some B. an/ an/ a C. an/ an/ some
7. what’s……to drink?
A. have B. there C. some
8. …….there any chicken?
A. is B. are C. do

EX5: Write the questions for the answers.
1. I’m hot.
2. Lan’d like some water.
3. Yes, I would. I’d like an apple.
4. Yes, I’m. I want to sit down.
5. No, she isn’t. She isn’t thirsty.
6. There is some milk for breakfast. (What’s for breakfast?)
7. I’d like some rice and some fish.
8. There are some bananas to eat. (What’s there to eat?)
9. No, there isn’t any orange juice.
10. She’s full. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản