Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
160
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về vốn từ vựng, ngữ pháp được học trong Unit 12 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12:

I. PRONUNCIATION
Choose the word whose main stress is put on a different syllable from that of the others in the group.

1. A. commit B. movement C. eject D. depend
2. A. opponent B. personal C. continue D. decision
3. A. referee B. engineer C. reference D. interfere
4. A. penalty B. penalize C. petrol D. pencil
5. A. foul B. found C. fought D. fowl

II. GRAMMAR & VOCABULARY
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence.

6. In recent years, fouls have been severely in football matches.
A. forgiven B. ejected C. penalized D. scored
7. 'The match ended in a tie'. The word 'a tie' in this sentence closely means .
A. a draw B. a necktie C. a rope D. a knot
8. Unemployment is a(n) cause of poverty.
A. minor B. major C. unneeded D. useless
9. He was lucky to escape from the accident with only injuries.
A. important B. serious C. minor D. major
10. More fouls were in the final match than expected.
A. done B. committed C. achieved D. completed
11. Emotional problems can seriously with a student's work.
A. involve B. affect C. interfere D. influence
12. It's only a problem. Don't worry!
A. major B. minor C. serious D. severe
13. The rescuers for their bravery and fortitude in locating the lost mountain climbers.
A. were praising B. were praised C. praised D. have praised
14. Many strange things last night.
A. happening B. happened C. were happened D. have happened
15. The exam results are being on Thursday.
A. announce B. announces C. announced D. to announce

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản