Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
347
lượt xem
50
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức vốn từ vựng và ngữ pháp trong Unit 13 tiếng Anh lớp 10. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10:

 

Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10

Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. a. cinema b. sequence c. character d. event
2. a. degree b. existence c. audience d. appear
3. a. cartoon b. detective c. tragic d. Titanic
4. a. engage b. rapid c. disaster d. instead
5. a. discover b. horror c. science d. movement

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
6. a. form b. first c. enough d. Stephen
7. a. excite b. decide c. horrify d. mind
8. a. photograph b. laugh c. plough d. enough
9. a. weigh b. high c. plough d. cough
10. a. disaster b. discover c. liner d. cinema

Choose one best option to fill in each sentence
11. There’s a love story in it, and it’s very funny. I suppose you’d call it a ____________
a. horror film b. detective film c. romantic comedy d. thriller
12. Steven Spielberg is one of the famous __________.He has made lots of films including Jaw, Jurassic Park, Schindler’s List, etc.
a. stars b. directors c. actors d. script writers
13. The film contains of explicit __________of violence.
a. scenes b. scents c. sceneries d. screens
14. The main ___________is played by Nicole Kidman.
a. actress b. character c. director d. film maker
15. Silence of The Lambs is a/an ___________film. It makes the audience scared.
a. disaster b. science fiction c. action d. horror
16. The film is ___________the 1940s, during the Second World War.
a. made for b. based on c. set in d. occurred in
17. The movie Schindler’s List was ___________on the novel Schindler’s Ark written by the Australian writer Thomas Keneally.
a. based b. depended c. played d. performed
18. Charlie Chaplin is considered as the greatest comic actor of the ___________.
a. musical cinema b. commercial film
c. romantic comedy d. silent cinema
19. When did the cinema come into ____________?
a. exist b. existing c. existence d. existences
20. England is an ____________country.
a. industrialize b. industry c. industrial d. industrialization

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 13 Tiếng Anh lớp 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản