Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
802
lượt xem
63
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, thư viện eLib đã sưu tầm nhiều bài tập tiếng Anh lớp 11 của bài 14 và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh củng cố thêm vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 14 tiếng Anh 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11:

Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. a. eradicate b. character c. magazine d. marine
2. a. passage b. storage c. message d. teenage
3. a. liberty b. revival c. reliable d. final
4. a. police b. stores c. house d. banks
5. a. helped b. borrowed c. dismissed d. booked
II. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.
6. a. industry b. memorable c. document d. electricity
7. a. interfere b. machinery c. apparent d. achievement
8. a. uranium b. confidential c. discovery d. emergency
9. a. mature b. nature c. culture d. measure
10. a. advantageous b. photography c. proverbial d. magnificent
III. Choose the word or phrase (a, b, c or d) that best fits the blank space in each sentence or substitutes for the underlined word or phrase.
11. Bahrain's ______ closed up 10.09 points today at 2160.09.
a. stockbroker b. stock index c. stock exchange d. stock option
12. The student failed to meet the necessary ______ for admission to the course.
a. fulfillments b. qualities c. aptitudes d. requirements
13. Come and see me when you ______ your report.
a. finish b. finished c. will finish d. had finished
14. ______ my great surprise, almost everyone agreed - him.
a. For - to b. At - from c. To - with d. In - of
15. By cutting down trees we ______ the natural habitat of birds and animals.
a. hurt b. harm c. damage d. injure

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản