Bài tập Cacbohidrat trong đề thi ĐH - CĐ

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
562
lượt xem
45
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Cacbohidrat trong đề thi ĐH - CĐ

Mô tả BST Bài tập Cacbohidrat trong đề thi ĐH - CĐ

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập Cacbohidrat trong đề thi ĐH - CĐ. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Cacbohidrat trong đề thi ĐH - CĐ

Bộ sưu tập Bài tập Cacbohidrat trong đề thi ĐH - CĐ là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1 :(TN THPT 2010): Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Protein. D. Tinh bột.
Câu 2:(TN THPT 2010): Chất thuộc loại cacbohiđrat là
A. poli(vinyl clorua). B. protein. C. glixerol. D. xenlulozơ.
Câu 3: (TN THPT 2010): Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
A. 18,0. B. 36,0. C. 9,0. D. 16,2.
Câu 4:
(TN THPT 2010): Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 5: (TN THPT 2010): Tinh bột thuộc loại
A. monosaccarit. B. lipit. C. đisaccarit. D. polisaccarit.
Câu 6: (TN THPT 2010): Đồng phân của saccarozơ là
A. glucozơ. B. mantozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: (CD-2009): Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.
C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
Câu 2: (CD-2009): Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là
A. 42,34 lít. B. 42,86 lít. C. 34,29 lít. D. 53,57 lít.
Câu 3: (CD-2009): Cho các chuyển hoá sau:
X + H2O Y
Y + H2 Sobitol
Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3
Y E + Z
Z + H2O X + G
X, Y và Z lần lượt là:
A. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic. B. tinh bột, glucozơ và ancol etylic.
C. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit. D. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic.
Câu 4: (CD-2009): Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là
A. 60. B. 58. C. 30. D. 48.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELib mong BST Bài tập Cacbohidrat trong đề thi ĐH - CĐ sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản