Bài tập câu so sánh tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 tài liệu

0
6.845
lượt xem
721
download
Xem 24 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập câu so sánh tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập câu so sánh tiếng Anh

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp của đề thi. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tổng hợp nhiều dạng bài tập điển hình về câu so sánh tiếng Anh cho các bạn học sinh tham khảo. Bộ sưu tập Bài tập câu so sánh tiếng Anh này gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn có nhiều dạng bài tập để luyện tập, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng làm bài cần thiết. Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập câu so sánh tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập câu so sánh tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

Choose the best answer to fill in the gaps.

1. Today is a ................ day. The sun shines all the time.
a. windy b. sunny c. cloudy d. rainy
2. Ba is a hard- working student and he works ...................... on all the subjects .
a. hard b. slowly c. carelessly d. carefully
3. In the South of Viet Nam, there are only two ............. a year.
a. times b. days c. seasons d. periods
4. It is very .............. because the wind blows quite hard.
a. sunny b. rainy c. snowy d. windy
5. In class you must listen .................. to the teacher.
a. hardly b. boringly c. carelessly d. carefully
6. The children are playing ................. . They should be quite.
a. quietly b. eagerly c. happily d. noisily
7. In the sunny season, the .............. shine(s) almost all the days.
a. snow b. clouds c. floods d. sun
8. The ................ today is higher than yesterday. It must be over 37 C .
a. degree b. level c. humidity d. temperature
9. Viet Nam has a tropical...................
a. climate b. weather c. temperature d. season
10. My mother can dance very .............. She is a professional dancer.
a. sweetly b . softly c. loudly d. beautifully
11. In Viet Nam , it is normally................ in the South than in the North.
a. hot b. hotter c. hottest d. hoter
12. The food is ............... than the last time I ate it.
a. badder b. bad c. worse d. worst
13. Ho Chi Minh city is .............. than Hanoi.
a. big b. bigger c. biggest d. biger
14. Children often learn very .................... things around them.
a. quickly b. quicker c. quickest d. quick
15. She can not sing ............... but she can play the piano beautifully.
a. good b. best c. goodly d. well
16. Helen always ............. with John in every school dancing competition.
a. dances b. dance c. dancing d, danced
17. It ............... dangerous to swim in deep rivers.
a. are b. is c. being d. be
18. The boy ................. at home yesterday evening.
a. stay b. staying c. stayed d. stays
19. Last time, he .................. very slowly.
a. driving b. drove c. driven d. drived
20. I now .............. speak English perfectly.
a. can b. was c. could d. did

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập câu so sánh tiếng Anh bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

Đồng bộ tài khoản