Bài tập Pascal kiểu bản ghi Tin học 11

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 tài liệu

0
346
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Pascal kiểu bản ghi Tin học 11

Mô tả BST Bài tập Pascal kiểu bản ghi Tin học 11

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Bài tập Pascal kiểu bản ghi Tin học 11. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Pascal kiểu bản ghi Tin học 11

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Bài tập Pascal kiểu bản ghi. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I. KHAI BÁO DŨ LIỆU KIỂU RECORD

TYPE TênKiểu = RECORD
Field1 : Kiểu1;
Field2 : Kiểu2;
...
FieldN: KiểuN;
END;
VAR Biến : TênKiểu;
Ví dụ:
TYPE HocSinh = Record
Hoten : String[20];
Tuoi : Integer;
DiemTB : real;
End;
VAR HS : HocSinh;

II. XUẤT NHẬP DỮ LIỆU KIỂU RECORD
Không thể dùng các thủ tục xuất/nhập, các phép toán so sánh đối với các biến kiểu record mà chỉ có thể sử dụng thông qua từng truờng của biến record đó.
2.1. Truy nhập trực tiếp: TênbiếnRecord.Field
2.2. Sử dụng câu lệnh WITH
WITH TênbiếnRecord DO
BEGIN
Xử lý Field1;
Xử lý Field2;
...
Xử lý FieldN;
END;
2.3. Gán biến Record: Ta có thể gán 2 biến Record cùng kiểu với nhau. 

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Bài tập Pascal kiểu bản ghi sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản