Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
10.907
lượt xem
835
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án)

Mô tả BST Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án)

Đến với bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án), quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập và củng cố kiến thức về sự khác nhau giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Đặc biệt, các bài tập trong bộ sưu tập này còn kèm theo đáp án sẽ giúp các em học sinh tự học dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án) - Bài số 1 trong bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án).

1. Chọn dạng đúng của động từ (quá khứ đơn hay hiện tại hoàn thành)

1. A: (you / play / already) the new computer game?
2. B: No, not yet. I only (buy) it yesterday and I (have / not)
the time yet.
3. A: (you / go) to the cinema last night?
4. B: Yes. I (be) there with Sue and Louis. (you / be)
to the cinema recently?
5. A: I last (go) to the cinema two weeks ago.
6. B: So you (see / not) the new action film yet.
7. A: No, unfortunately not. (you / enjoy) it?
8. B: Oh, I really (love) it. But Sue (like / not)
it - too much action!
9. A: But why (you / take) her with you? She (tell)
me last week that she (hate) action films.
10. B: I think she has an eye on Louis. She (try) to flirt with him all the time.
So he (can / concentrate / not) on the film.

Key EX1:

A: Have you already played the new computer game?
• B: No, not yet. I only bought it yesterday and I have not had the time yet.
• A: Did you go to the cinema last night?
• B: Yes. I was there with Sue and Louis. Have you been to the cinema recently?
• A: I last went to the cinema two weeks ago.
• B: So you have not seen the new action film yet.
• A: No, unfortunately not. Did you enjoy it?
• B: Oh, I really loved it. But Sue did not like it - too much action!
• A: But why did you take her with you? She told me last week that she hated action films.
• B: I think she has an eye on Louis. She tried to flirt with him all the time. So he could not concentrate on

2. Chọn đúng thì của động từ (quá khứ đơn hay hiện tại hoàn thành)

1. I (just / finish) my homework.
2. Mary (already / write) five letters.
3. Tom (move) to this town in 1994.
4. My friend (be) in Canada two years ago.
5. I (not / be) to Canada so far.
6. But I (already / travel) to London a couple of times.
7. Last week, Mary and Paul (go) to the cinema.
8. I can't take any pictures because I (not / buy) a new film yet.
9. (they / spend) their holiday in New Zealand last summer?
10. (you / ever / see) a whale?

Key EX2:

1. I have just finished my homework.
2. Mary has already written five letters.
3. Tom moved to this town in 1994.
4. My friend was in Canada two years ago.
5. I have not been to Canada so far.
6. But I have already travelled to London a couple of times.
7. Last week, Mary and Paul went to the cinema.
8. I can't take any pictures because I have not bought a new film yet.
9. Did they spend their holiday in New Zealand last summer?
10. Have you ever seen a whale?

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (có đáp án). Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

 

 

Đồng bộ tài khoản