Bài tập thì Quá khứ đơn tiếng Anh (có đáp án)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.057
lượt xem
93
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì Quá khứ đơn tiếng Anh (có đáp án)

Mô tả BST Bài tập thì Quá khứ đơn tiếng Anh (có đáp án)

Mong muốn chia sẻ đến các bạn học sinh phổ thông nhiều tài liệu luyện thi đại học hơn, chúng tôi đã tổng hợp tất cả kiến thức về Bài tập thì Quá khứ đơn tiếng Anh (có đáp án) trong bộ sưu tập này. BST được sắp xếp rõ ràng, giúp các bạn học sinh dễ dàng hệ thống lại kiến thức, ôn tập một cách hiệu quả hơn. Hy vọng, BST này sẽ hữu ích đối với các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì Quá khứ đơn tiếng Anh (có đáp án)

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập thì Quá khứ đơn tiếng Anh (có đáp án). Mời quý thầy cô tham khảo:
 

Bài tập 1 về thì quá khứ đơn, dùng các từ sau để hoàn thành các câu phía dưới.
teach cook want spend ring
be sleep study go write
1. She.....out with her boyfriend last night.
2. Laura.....a meal yesterday afternoon.
3. Mozart.....more than 600 pieces of music.
4. I.....tired when I came home.
5. The bed was very comfortable so they.....very well.
6. Jamie passed the exam because he.....very hard.
7. My father.....the teenagers to drive when he was alive.
8. Dave.....to make a fire but there was no wood.
9. The little boy.....hours in his room making his toys.
10. The telephone.....several times and then stopped before I could answer it.

Đáp án:
1. went
2. cooked
3. wrote
4. Iwas tired
5. slept
6. studied
7. taught
8. wanted
9. spent
10. rang

Bài tập 2: Chi động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn
Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 young. Her father (marry)2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.
The evil queen (order)3.............a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase)4.............her away instead, and she (take)5.............refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6.............with the dwarfs and took care of them and they (love)7.............her dearly.
Then one day the talking mirror (tell)8.............the evil queen that Snow White was still alive. She (change)9.............herself into a witch and (make)10.............a poisoned apple. She (go)11.............to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put)12.............her into an everlasting sleep.
Finally, a prince (find)13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be)14.............married and lived happily ever after.

Đáp án:
Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1--> was young. Her father (marry)2--> married again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.
The evil queen (order)3--> ordered a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase)4--> chased her away instead, and she (take)5--> took refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6--> lived with the dwarfs and took care of them and they (love)7--> loved her dearly.
Then one day the talking mirror (tell)8--> told the evil queen that Snow White was still alive. She (change)9--> changed herself into a witch and (make)10--> made a poisoned apple. She (go)11--> went to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put)12--> put her into an everlasting sleep.
Finally, a prince (find)13--> found her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be)14--> were married and lived happily ever after.

 Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập thì Quá khứ đơn tiếng Anh (có đáp án) sẽ là 1 tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

Đồng bộ tài khoản