Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 64 tài liệu

0
2.091
lượt xem
56
download
Xem 64 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12. Mời quý thầy cô tham khảo:

1.1. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO , n ≥ 2. B. CnH2nO2 , n ≥ 2.
C. CnH2nO2 , n ≥ 1 . D. CnH2n+2O , n ≥2.
1.2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?
A. Hai. B. Ba. C. Bốn. D. Năm.
1.3. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 và C2H4O2 là?
A. 1, 2 B. 2,1 C.3,2 D.2,3
1.4. Hợp chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Số đồng phân tác dụng đựoc với NaOH mà không tác dụng đựoc với Na là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
1.5. chất nào sau đây không phải là este ?
A. CH3CH2COOCH3. B. CH3COOCH2CH3.
C. CH3CH2COCH3. D. HCOOCH2CH2CH3.
1,6. Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng đựoc với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với natri. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2COOH. B. CH3COOCH3. C. HCOOCH3. D. OHCCH2OH.
1.7. Hợp chất CH3OOCCH2CH3 có tên gọi là:
A. etyl axetat. B. metyl proionic.
C. metyl axetat. D. propyl axetat.
1.8. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu đựợc 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp được Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. metyl propionat. B. propyl fomiat. C. ancol etylic. D. etyl axetat.
1.9. Một este có công thức phân tử là C4H8O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là:
A. C3H7COOH. B. CH3COOC2H5.
C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3.
1.10. X có công thức phân tử là C4H8O2, khi cho X tác dụng với dd NaOH thu đựoc Y có công thức C2H3O2Na. X thuộc chất nào?
A. CH3CH2CH¬2COOH. B. CH3CH2COOCH3.
C. CH3COOCH2CH3. D. HCOOC3H7.
1.11. X có công thức phân tử là C4H8O2, khi cho X tác dụng với dd NaOH thu đựoc Y có công thức C3H5O2Na. X thuộc chất nào?
A. CH3CH2CH¬2COOH. B. CH3CH2COOCH3.
C. CH3COOCH2CH3. D. HCOOC3H7
1.12. Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần :
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.
B. CH3COOH , CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5 .
D. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH.
1.13 Một este có công thức phân tử là C3H6O2 , có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3, công thức cấu tạo của este đó là :
A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3
C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3
1.14. Khi thuỷ phân este vinylaxetat trong môi trường axit thu được
A. axit axetic và rượu vinylic B. axit axetic và andehit axetic
C. axit axetic và rượu etylic D. axit axetat và rượu vinylic
1.15. Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là:
A. CH3 - COO - CH = CH2 B. H - COO - CH2 - CH = CH2
C. H - COO - CH = CH - CH3 D. CH2 = CH – COO - CH3

Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản