Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Place

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
862
lượt xem
92
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Place

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Place

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Place sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các kiến thức về cách làm các bài tập Unit 16 trong sách giáo khoa tiếng Anh 10. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Place

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Place:

Bài tập trắc nghiệm Unit 16 Historical Place

I/ Choose the best answer A, B, C or D for each sentence:
1/ She specializes in _______ novels set in eighteenth-century England.
A. history B. historian C. historic D. historical
2/ She's studying modern Japanese language and _______.
A. culture B. cultured C. cultural D. culturally
3/ He is best known as the _______ of a long-running TV series.
A. origin B. original C. originality D. originator
4/ Ask me again tomorrow. I'll have to give it some _______.
A. think B. thinking C. thought D. thoughtful
5/ Reducing the size of classes may improve _______ standards.
A. educate B. educated C. educational D. educative
6/ I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.
A. impress B. impression C. impressive D. impressively
7/ A number of patients have been _______ treated with the new drug.
A. success B. successful C. successfully D. unsuccessful
8/ It's just a _______ of the bigger river, but called by a different name.
A. continue B. continuous C. continual D. continuation
9/ I'm just going to _______ myself - it should only take a few hours.
A. beauty B. beautiful C. beautify D. beautifully
10/ All she needed to _______ her happiness was a baby.
A. complete B. completely C. completion D. completeness

II/ Select the best option to complete the sentences:
1/ My house is _______ yours. They have the same size.
A. as big as B. so big as C. bigger than D. the biggest
2/ Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.
A. cheaper than B. more expensive than C. as expensive as D. the cheapest
3/ The film is _______ the one we saw last week.
A. so interesting as B. less interesting than C. fewer interesting than D. much interesting than
4/ Petrol is _______ it was a few years ago.
A. as twice expensive as B. more expensive twice than
C. twice as expensive as D. expensive more than twice
5/ The exam paper is _______ we expected.
A. more easily than B. more easy than C. more easier than D. easier than

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 Historical Place. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản