Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friend Ship

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
875
lượt xem
116
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friend Ship

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friend Ship

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friend Ship, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này gồm nhiều bài tập trắc nghiệm trong Unit 1 giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững các kiến thức đã được học trong chương trình tiếng Anh 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friend Ship

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friend Ship:

Pronounciation Unit 1 Friend Ship

I. Circle the word whose bold part is pronounced differently from those of the other three.
II. Circle the word whose stress is on the first syllable.

VOCABULARY
Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. I haven’t seen you for ____________. How are things?
A. ages B. long time
C. eras D. long
12. He was a very ___________ man in the village. Nobody liked him.
A. popular B. unpopular
C. honest D. considerate
13. Your genes ________ your shape, size and so on.
A. give B. offer
C. make D. determine
14. If you want to buy a new car, you should choose an _________ car to run. It can save money.
A. economy B. economic
C. economical D. economics
15. They both have brown eyes because the brown gene is ___________.
A. dominant B. outstanding
C. determine D. deciding
16. We bought that house as an investment.
A. to live in B. to invest in this region
C. to make money D. to investigate
17. Some wild animals are in danger in this region.
A. dangerous B. likely to cause harm
C. likely to be extinct D. predators
18. The Ministry of Foreign Trade has initiated a new plan to protect domestic products.
A. planned B. introduced
C. innovated D. assessed
19. Joanna looks __________ in her new dress.
A. nicely B. nice
C. like nice D. such nice
20. The loudspeakers won’t work unless you _________ those cables.
A. connected B. connecting
C. to connect D. connect

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friend Ship. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản