Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
585
lượt xem
74
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng là các bài tập trắc nghiệm trong Unit 14 sẽ giúp các em học sinh biết cách làm các bài tập trong chương trình Tiếng Anh 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World:

Bài tập trắc nghiệm Unit 16 The Wonder Of The World

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. Athens is a quiet city in winter. The streets are never ___________ at that time of the year.
A. crowded B. clean
C. safe D. happy
12. Is Africa the biggest ____________ in the world?
A. forest B. continent
B. state D. area
13. My hometown isn’t an exciting place. The nightlife is really _____________.
A. interesting B. fascinating
C. great D. boring
14. “Pompas Restaurant. May I help you?”
“Yes. I’d like to _________ a table for dinner”
A. book B. keep
C. sell D. think
15. The Seven Wonders of the World were all ___________ more than 2,000 years ago.
A. thought B. constructed
B. pulled D. bought
16. The Eiffel Tower in Paris, France, is said to be among the __________ man-made structures in the world.
A. smallest B. latest
C. heaviest D. tallest
17. How many ancient wonders of the world still ______________?
A. live B. exist
C. belong D. fall
18. At present, Taipei 101 in Taipei, Taiwan, [106 stories, 508 meters (1,760 ft) tall] is supposed to be the tallest _____________ in the world.
A. kitchen B. house
C. hospital D. building
19. The ___________ of the New Seven Wonders of the World of the World will be announced in Lisbon, Portugal, on Saturday, July 7, 2007.
A. list B. book
C. plan D. description
20. The Great Pyramid of Giza was built by Egyptian Pharaoh Khufu around ___________ 2560 BC.
A. age B. decade
C. year D. century

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonder Of The World. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản