Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Experiences

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
1.114
lượt xem
119
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Experiences

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Experiences

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Experiences. Các tài liệu trong bộ sưu tập này gồm nhiều bài tập trắc nghiệm trong Unit 2 giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững các kiến thức đã được học trong chương trình tiếng Anh 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Experiences

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Experiences dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 2 Personal Experiences Tiếng Anh lớp 11 

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. I write home once a week because I want to ___________ with my family.
A. see B. touch
C. keep in touch D. neglect
12. Every year millions of people ___________ a cold, so we call it “common”.
A. make B. take
C. prevent D. catch
13. The bread costs 5,000 dong. The milk is 4,000 dong. That is 9,000 dong ___________ then, please.
A. together B. cost
C. total D. altogether
14. After the doctor smiled at me and told me not to worry, I felt ____________ scared.
A. more B. little
C. less D. much
15. He has a high fever, so the nurse needs to ______________ his temperature.
A. take B. get
C. watch D. collect
16. I think I have a ______________ in my tooth. It hurts me.
A. problem B. cavity
C. virus D. drill
17. Mr. Peter is my new neighbor. He moved in a fewer weeks ago. His house is _________ to mine.
A. next door B. behind
C. beside D. to the left
18. Don’t worry. The cold will ___________ for a few days and then disappear.
A. last B. take
C. spend D. have
19. To my _____________ the monkey picked up a banana and gave it to my sister.
A. amaze B. amazing
C. amazement D. amazed
20. Everybody found the talk _______________. Some students even fell asleep.
A. bore B. boring
C. bored D. to bore

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal Experiences. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản