Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
285
lượt xem
36
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các bài tập trong Unit 5 Tiếng Anh 9 để luyện tập và ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Unit 5. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy:

Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Illiteracy Tiếng Anh lớp 11

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. Do you think she can _______________ a promise?
A. keep B. tell
C. do D. preserve
12. Lucy found the missing dog. She was given $100 as a ___________.
A. profit B. reward
C. benefit D. bonus
13. Just think, __________________ two years’ time, we’ll be 18!
A. under B. after
C. over D. in
14. I’ll give them a call – they should be back home _____________ now.
A. for B. by
C. until D. from
15. The Rolling Stone have __________ pleasure to millions of fans for more than 40 years.
A. made B. put
C. given D. done
16. The greatest ____________ in my life is to become a successful actor.
A. ambition B. goal
C. plan D. intention
17. Did you read about the diet that’s ____________ in fat?
A. big B. rich
C. high D. full
18. Could you please ________________ an eye on the kids for a minute?
A. put B. have
C. keep D. take
19. Peter ___________ second in the competition for the best short story.
A. got B. took
C. came D. did
20. Will you _____________ me company while I wait for the train?
A. give B. take
C. have D. keep

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Illiteracy. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản