Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Competitions

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
773
lượt xem
113
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Competitions

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Competitions

Bao gồm các tài liệu là các bài tập trong Unit 6 Tiếng Anh 11 để luyện tập và ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Unit 6. Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Competitions sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Competitions

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Competitions:

Bài tập trắc nghiệm Unit 6 Competitions Tiếng Anh lớp 11

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. George had to ________________ playing tennis when he injured his knee.
A. end up B. go on
C. stop for D. give up
12. I’ll never ___________ that fantastic holiday in the Caribbean.
A. remember B. forget
C. remind D. imagine
13. I don’t ___________ of smoking in the public places. It’s not fair to non-smokers.
A. approve B. appeal
C. disapprove D. fond
14. “I didn’t know you like sports.”
“Well. I’m ____________ on soccer especially.”
A. interested B. keen
C. eager D. anxious
15. As it was raining. Paul didn’t _______________ like walking home.
A. fancy B. wish
C. want D. feel
16. Jane really _________________ to looking after her younger brother.
A. detested B. objected
C. opposed D. disliked
17. I wish you would keep ______________ the argument. You’re just making things worse.
A. up with B. to
C. up D. out of
18. Jeff seemed to be ___________ of remembering anything I told him.
A. unable B. unwilling
C. incapable D. inefficient
19. Don’t forget to __________ in touch while you’re away.
A. put B. keep
C. make D. hold
20. It was very difficult for the inspector to ______________ what recommendations he should make.
A. realize B. solve
C. settle D. decide

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Competitions. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản