Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 World Population

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
714
lượt xem
130
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 World Population

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 World Population

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 World Population sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các bài tập trong Unit 7 nhằm giúp các em luyện tập và nắm vững cách làm các bài tập trong Unit 7 Tiếng Anh 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 World Population

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 World Population:

Bài tập trắc nghiệm Unit 7 World Population Tiếng Anh lớp 11 

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
11. His father is planning to ______________ up a business for him.
A. build B. set
C. take D. fix
12. “What made him surrender to the police?”
“It’s probably his __________________ conscience.”
A. blame B. responsible
C. guilty D. fault
13. Look at these girls! They are very much _____________.
A. alike B. similar
C. the same D. look alike
14. It’s me who’s at _________________, so I’ll have to pay for the damage.
A. error B. fault
C. guilty D. responsible
15. I’ve known the twins for years, but I can still hardly _______________ them apart.
A. see B. say
C. tell D. notice
16. After the water workers went on strike there was a ______________ of water.
A. drain B. shortage
C. loss D. decrease
17. Sam liked making ____________ stories to tell his children.
A. off B. for
C. out D. up
18. From the hotel there is a good ______________ of the mountains.
A. view B. sight
C. vision D. picture
19. She always _________________ the crossword in the paper before breakfast.
A. makes B. does
C. writes D. works
20. According to the _____________ of the contract, tenants must give six months notice if they intend to live in the area.
A. laws B. details
C. rules D. terms

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 World Population. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản