Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.034
lượt xem
77
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books
Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 11 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books
Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books:

Bài tập trắc nghiệm Unit 11 Books Tiếng Anh lớp 12

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest
1. A. same B. taste C. swallow D. page
2. A. sleep B. keep C. pleasure D. people
3. A. too B. book C. look D. good
4. A. described B. picked C. swallowed D. informed
5. A. words B. reviewers C. describes D. types
Choose the word that has the stress pattern different from that of the rest.
6. A. subject B. swallow C. story D. digest
7. A. example B. holiday C. careful D. interest
8. A. describe B. chapter C. wonder D. easy
9. A. understand B. television C. improvement D. introduce
10. A. imaginary B. advantageous C. information D. incredible
Choose the most suitable word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence.
11. My parents........they will move to the seaside when my father retires next year.
A. think B. thinking C. will think D. thought
12. I couldn't resist reading the book even........ I was very sleepy.
A. though B. although C. however D. otherwise
13.........that the hope for cancer control may lie in the use of vaccine.
A. To believe B. It is believed C. Believing D. The belief
14. I went to........ some pictures by a new painter the other day.
A. watch B. see to C. look at D. visit
15. My roommate's handwriting was very bad, so he had me........ his paper for him last night.
A. to type B. type C. to have typed D. typed
16. The book is so interesting that I can't........
A. put down it B. put it down C. put down D. be put down
17. Would you be........to hold the door open?
A. too kind B. as kind C. kind enough D. so kind
18. What do you mean, he's watching television? He's........ to be washing the car.
A. hoped B. expected C. supposed D. thought
19. Children are........in watching cartoon films.
A. interested B. keen C. fond D. concerned
20. The ........thing about travelling by train rather than by car is that you can sleep or read during the journey.
A. enjoyment B. enjoyed C. enjoying D. enjoyable
21. I wonder who drank all the milk yesterday. It........ have been Jane because she was out all day.
A. must B. could C. needn't D. can't
22. Books in the home are a wonderful....... of knowledge and pleasure.
A. source B. resource C. list D. sum
23. Reviewers describe books ....... "hard-to-put-down", or "hard-to-pick-up-again".
A. as B. for C. into D. in
24. Books are still a cheap........ to get knowledge and entertainment.
A. means B. way C. method D. measure
25. A fine tomb,........, marks the grave of the poet Chaucer.
A. which in the fifteenth century was erecting B. erecting in the fifteenth century
C. erected in the fifteenth century D. being erected in the fifteenth century

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.

 

Đồng bộ tài khoản