Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.401
lượt xem
98
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 14 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. a. civilian b. official c. temporary d. tsunami
2. a. colleague b. appall c. devote d. victim
3. a. initiate b. medical c. rapidly d. possible
4. a. volunteer b. wherever c. example d. disaster
5. a. injured b. famine c. earthquake d. result
II. Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.
6. According to the Red Cross 1998 had been _______ worst year for natural disasters in modern times.
a. a b. an c. the d. Ø
7. During the flood, Army helicopters came and tried to evacuate _______ injured.
a. a b. an c. the d. Ø
8. Africa has always had a large migratory population because of war and _______ famine.
a. a b. an c. the d. Ø
9. The International Red Cross helps people in need without any discrimination based on _______, race, religion, class or political opinions.
a. national b. nationally c. nationality d. native
10. The International Committee of the Red Cross is a private _______ institution founded in 1863 in Geneva, Switzerland.
a. human b. humanity c. humanization d. humanitarian.

Thư viện eLib mong BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 International Organizations sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
 

Đồng bộ tài khoản