Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.236
lượt xem
116
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích hay Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:
 

Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. women B. movie C. lose D. prove
2. A. intellectual B. international C. interview D. responsibility
3. A. rear B. bear C. fear D. dear
Circle the word which has a different stress pattern from that of the others.
4. A. achievement B. involvement C. confinement D. argument
5. A. pioneer B. mountaineer C. suggestion D. engineer
Choose the word/phrase that best fits each blank.
6. People used to consider women to be better_________ for childbearing and homemaking.
A. regarded B. suited C. understood D. kept
7. In the past, men seemed to_________ their duties at home.
A. expect B. inspect C. neglect D. collect
8. Nowadays, women have gained significant legal_________.
A. wrongs B. rights C. responsibilities D. works
9. The pioneer thinkers_________that women shouldn’t be discriminated on the basis of their sex.
A. recommended B. disapproved C. showed D. passed
10. The_________for women’s rights began in the 18¬th century.
A. battle B. war C. struggle D. fight

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 Women In Society trong bộ sưu tập nhé!
 

Đồng bộ tài khoản