Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
451
lượt xem
39
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations

Đến với bộ sưu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm hữu ích cho kì thi đại học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

1. Where’s_______ report I left on the table next to the TV in the living room.
A. an B. a C. the D. Φ
2. The chairman of the board is not _________; he has been married for 2 years.
A. singular B. single C. only D. sole
3. Some engineers have predicted that within twenty years automobiles______almost completely of plastic.
A. were made B. have made C. will be made D. are made
4. When the passenger ________, will you please give him this package?
A. will arrive B. arrives C. would arrives D. arriving
5. The Sun is ________ bright to look at directly.
A. such B. too C. so D. enough
6. The US. President serves a maximum of two ________ terms.
A. four- years B. four- year C. fours- years’ D. fours- year
7. What did that man die ________? –A heart attack.
A. in B. for C. of D. about
8. I known a very nice girl _________ older sister is a famous actress.
A. what B. who C. whose D. whom
9. Tom ________ travel a lot. These days he doesn’t go away very often.
A. is used to B. used to C. is used for D. used
10. _________ you finish typing that report, make five copies of it and give it to the officers.
A. While B. When C. But D. Although

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

Đồng bộ tài khoản