Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.718
lượt xem
240
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 4 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập Tiếng Anh trắc nghiệm Unit 4 lớp 12 School Education Systems dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 4 School Education Systems Tiếng Anh lớp 12

1. In Vietnam, children from the age of six must go to school.
A. compulsory B. optional C. choosing D. volunteered
2. Schooling is _______ for all English children from the age of six to sixteen.
A. optional B. pioneer C. compulsory D. plastically
3. In England, an _______ year runs from September to July.
A. academy B. academic C. academically D. academies
4. A school year in England _______ into three terms.
A. is dividing B. divides C. are divided D. is divided
5. A school year in Vietnam usually _______ in September and _______ in May.
A. begins / ends B. starts / last C. ends / starts D. departs / starts
6. In England, each term _______ by a one-week break called half term.
A. divides B. educates C. puts into force D. is separated
7. An academic year in Vietnam _______ into two semesters.
A. struggles B. is divided C. tear away D. educates
8. In a school year in Vietnam, there are two terms called the first term and the second term.
A. infants B. semester C. semesters D. system
9. There are two _______ school systems in England; i. e. , state school system and public school ones.
A. parallel B. paragraph C. paradise D. pyramid
10. State school system in England is _______ for all students and _______ by the state.
A. free / pays B. free / paid C. fee-paying / paid D. fee-paid / pays
11. School system in England is divided into two_______ consisting of the state and the public ones.
A. levels B. schools C. years D. categories
12. The state school system in England has two _______ of education: primary education and secondary education.
A. levels B. subjects C. terms D. semesters
13. The National _______ is set by the Government and must be followed by in all state schools.
A. Stadium B. Curriculum C. Gallery D. Circus
14. In English schools, English, Math and Science are_______ subjects.
A. more B. store C. score D. core
15. Core subjects in Vietnamese schools_______ of Math, Literature and English.
A. makes for B. makes of C. are made up D. will make by
16. Core subjects are _______ in national exams at certain stages of the school education system.
A. paid for B. compulsory C. score D. core
17. When do children in Vietnam go to _______? – They begin to go to school at the age of six.
A. High School B. Nursery C. Secondary School D. Primary School
18. How long does the _______ in Vietnam last? – Five years.
A. Primary Education B. Pre-school C. Secondary Education D. Higher Education
19. How long does the _______ in England last? – Five years.
A. Primary Education B. Pre-school C. Secondary Education D. Higher Education
20. In England, school fee in state schools is _______.
A. on sale B. free-paying C. well-paid D. for rent

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng click vào bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education Systems và xem thêm các tài liệu khác.

Ngoài tài liệu về bài tập trắc nghiệm trên, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo một số bài tập khác:

Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt, các em học sinh học tập đạt kết quả cao!

Đồng bộ tài khoản