Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
2.303
lượt xem
331
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy trên Website Elib.vn của chúng tôi. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 10 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 10 Staying Healthy Tiếng Anh lớp 6

Choose the correct answer. Only one answer is correct.
1. How about a _______?
A. meat B. cheese
C. sandwich D. sugar
2. I don’t want _______ meat.
A.a B.some
C. an D. any
3. They have _______ apple juice.
A. apple B.some
C.an D.any
4. I like beef very much, but my brothers ________ .
A. don’t B. don’t like
C. aren’t D. aren’t like
5. - _______ does Alice want?
- She wants some ice-cream.
A. Who B. What
C. How D. Why
6. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that would not be appropriate.
(A) I don’t have (B) some bread (C) but I have (D) some rice.
7. Which word contains a different sound from the others?
A.off B.of
C. safe D. knife
8. It’s a good idea to drink_______ juice between meals.
A. some B. these
C.an D. any
9. Which word is the odd one out?
A. mango B. banana
C. cabbage D. grape
10. How many syllables are there in the word juice?
A. one B. Two
C. three D. four
11. - ________ does she feel?
- She feels happy.
A. When B. How
C.Who D. Why
12. Are there ________ strawberries?
A. any B. Much
C.a D.an
13. I’m hungry. I want some ________ .
A. books B. cakes
C. water D. pencils
14. - I feel very ________ .
- You should put on more warm clothes.
A. hot B. thirsty
C. hungry D. cold
15. Would you like ________ glass of beer?
A. a B. some
C. any D.an
16. Bobby is drinking _______ .
A. cheese B. bread
C. tea D. strawberries
17. There’re ______ in the fridge.
A. chicken B. milk
C. ice-cream D. oranges
18. Which word is the odd one out?
A. cabbage B. fruit
C. cucumber D. carrot
19. There’re ¬¬¬¬¬________books on the table.
A. any B.a
C.an D. some
20. Lemonade is my favorite________ .
A. drink B. fruit
C. meat D. vegetable

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Staying Healthy. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản