Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.690
lượt xem
228
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 11 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat? dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 11 What Do You Eat? Tiếng Anh lớp 6

Choose the correct answer. Only one answer is correct.
1. Which word contains a different sound from the others?
A. stone B. doll
C. God D. rock
2. _____ is their big meal of the day.
A. Lunch B. The lunch
C. A Lunch D. Some lunch
3. - _____ is your favorite dish?
- Fruit salad.
A.How B. Which
C. Where D. Why
4. I don’t have_____ wine.
A. any B. a
C. an D. some
5. - Would you like a cup of tea?
- ______
A. Yes, I should. B. No, I don’t.
C. Yes, can. D. No, thank you.
6. I’d like a_____ of mineral water.
A. slice B. loaf
C. glass D. piece
7. - Are there any apples?
- Yes, but they aren’t very good. _____ we get some oranges instead?
A. Must B. Are
C. Shall D. Ought
8. Can I have _____ more milk?
A. some B. the
C. that D. a few
9. Which word is the odd one out?
A. salmon B. tuna
C. mackerel D. prawn
10. How many syllables are there in the word cucumber?
A. two B. three
C. four D. five
11. Cheese, butter and cream are _____ .
A. drinks B. vegetables
C. dairy products D. meat
12. I’ll have a bar of _____ .
A. chocolate B. soup
C. honey D. bread
13. I don’t drink _____wine any more.
A. plenty B. a few
C. many D. a lot of
14. Grill is _____ .
A. a kind of meat B. a drink
C. a way of cooking D. a fruit
15. My mother is _____ a diet.
A. on B.in
C. over D. below
16. - Would you like chicken or beef’?
- ______
A. I guess I will, thanks. B. I’ll have chicken, please.
C. Yes, please. D. No, thank you.
17. In a restaurant, the waiter or waitress take your______ .
A. menu B. order
C. service D. courses
18. Baked potatoes are less ______ than French fries.
A. greasy B. health
C. dark D. sour

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 What Do You Eat?. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
 

Đồng bộ tài khoản