Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 Man And Environments

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
723
lượt xem
122
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 Man And Environments

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 Man And Environments

Bao gồm các tài liệu giúp các em học sinh luyện tập và nắm cách làm các bài tập Unit 1 trong sách giáo khoa tiếng Anh 6. Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 Man And Environments sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 Man And Environments

 Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 Man And Environments dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 16 Man And Environments

I. Multiple choice :

1. The man _________________________ the field with an old buffalo
A. pulls B. produces C. plows D. flows
2. We ________________ some flowers in front of the windows.
A. plant B. pull C. brush D. close
3. ________________ give us milk and beef.
A. Cats B. Dogs C. Chicken D. Cows
4. The man is _______________ his old clothes.
A. cutting down B. burning C. destroying D. producing
5. The farmer ______________ cows and chickens behind the his house.
A. produces B. plant C. feeds D. grows
6. Don’t throw trash into the river. It ______________ water
A. pollutes B. plows C. saves D. damage
7. James and Jimmy are ________________ apples in the garden.
A. growing B. dripping C. picking D. feeding
8. We need _____________ for our cars.
A. waste B. oil C. paper D. trash
9. Our teachers are going to _______________ our exercise books tomorrow.
A. collect B. throw C. keep D. destroy
10. Those _________________ can recycle cans and plastic bags.
A. forests B. fields C. animals D. factories
11. There are ____________ lakes in the countryside.
A. lot of B. much C. lots of D. a lot
12. We shouldn’t _____________ trash in the street.
A. collect B. waste C. throw D. pick
13. He’s a ______________ . He works on the paddy field.
A. worker B. farm C. farmer D. field
14. Children __________________ play soccer on the street.
A. mustn’t B. shouldn’t C. aren’t D. can’t
15. He’s not hungry. He eats a ______________ cakes and drinks a glass of water.
A. few B. little C. lot of D. many

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 Man And Environments. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản