Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.608
lượt xem
214
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng giúp các em học sinh luyện tập và nắm cách làm các bài tập Unit 1 trong sách giáo khoa tiếng Anh 6. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School:

Bài tập trắc nghiệm Unit 2 At School Tiếng Anh 6

1. What’s your favorite _______? _ Oh, Maths, I think.
A. teacher B. friend C. subject D. letter
2. This is my school_______ . I have Literature on Tuesday.
A. notebook B. timetable C. lesson D. professor
3. Which word contains a different sound from the others?
A. mother B. thing C. Thursday D. thirty
4. Which word is the odd one out?
A. book B. pencil C. friend D. ruler
5. Which sentence is correct?
A. No take photographs. B. No taking photographs
C. Don’t take photographs D. Don’t to take photographs
7. _ What are _______ ? _ They’re pencils.
A. this B. that C. those D. them
8. They’re my friends. ______ names are Ted and Mark.
A. Them B. They C. Theirs D. Their
9. _______ students are there in your class? _ Forty
A. Why B. How much C. How many D. Who
10. I live ______ an apartment.
A. in B. for C. up D. with
11._______ your book.
A. Listen B. Stand C. Come D. Open
12. _______ do you live? _ In Hue city.
A. Who B. Where C. When D. Why
13. Which word contains the sound / e /?
A. open B. ruler C. student D. desk
14. This is a photo ______ my school.
A. of B. on C. up D. by
15. What ______ ?
A. does window mean B. mean window
C. it means window D. is the meaning window

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản