Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
2.188
lượt xem
265
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các kiến thức giúp các em học sinh luyện tập và nắm cách làm các bài tập Unit 1 trong sách giáo khoa tiếng Anh 6. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home:

Bài tập trắc nghiệm Unit 3 At Home

1. ______ people are there in your family?
A. How long B. How far C. How much D. How many
2. _______ is that ? _ My brother.
A. Which B. Who C. What D. When
3. Which word contains a different sound from the others ?
A. lamp B. fan C. bag D. father
4. _ ______ does your mother do? _ She’s an engineer.
A. Where B. Who C. What D. Which
5. _ How _____ is your little brother? _ He’s three years old?
A. many B. much C. years D. old
6. _ What are _____ ? _ They’re stools.
A. this B. that C. there D. they
7. _ What’s your father’s name ? _ ______ name is Hung.
A. He B. His C. She D. Her
8. _ What _____ those, Bin ? _ They’re armchairs.
A. does B. do C. is D. are
9. How many windows _____ in your class ?
A. are there B. there are C. there isn’t D. there aren’t
10. They often play soccer in the ______ .
A. school gate B. schoolyard C. schoolmate D. schoolwork
11. Which word has three syllables ?
A. table B. telephone C. window D. bench
12. Those ______ pens and pencils.
A. is B. are C. has D. have
13. Which word is the odd one out ?
A. couch B. living room C. table D. armchair
14. _ What is it ? - It’s an _____ .
A. armchair B. television C. table D. bookshelf
15. How many syllables are there in the word television?
A. one B. two C. three D. four

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản