Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
886
lượt xem
129
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 4 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small:

Bài tập trắc nghiệm Unit 4 Big Or Small Tiếng Anh lớp 6

Choose the correct answer.
1. ______ do you pronounce this word?
A. What B. Who
C. How D. Which
2 Complete the square.
Young old
fast

A. heavy B. short
C. small D. slow
3. Match 3.30 pm with the correct part of the day.
A. nifht B. mornoing
C. afternoon D. eveming
4. Which sentence is correct ?
A. Susan don’t work in a bank
B. Susan doesn’t works in a bank.
C. Susan not work in a bank.
D. Susan doesn’t work in a bank.
5. _ ______
_ Yes, I do. I really enjoy it.
A. Where do you work?
B. Do you like your job?
C. Does your wife enjoy her job?
D. Does your wife work for a computer company?
6. There are two pictures _____ the wall.
A. on B. over
C. for D. with
7. How many people _____ ?
A. is there B. are there
C. has there D. have there
8. Which sentence is closest in meaning to the underlined sentence?
The house is big.
A. We live in a big house. B. It’s a big house.
C. I buy a big house. D. Is the house big.
9. Which word is the odd one out?
A. pink B. green
C. dark D. red
10. Is this _____ floor?
A. thirteen B. the thiteen
C. thirteeth D. the thirteenth
11. There’s Liz with _______ .
A. her three friends close B. her three close friends
C. three friends close her D. three close friends her
12. _ ______
_ Anna often has breakfast at 6.00 am.
A. What does Anna often do at 6.00 am?
B. What time does Anna often have breakfast?
C. When does Anna often have breakfast?
D. A, B& C
13. My school is _____ Le Duan street.
A. under B. at
C. on D. for
14. How many syllables are there in the word competition?
A. two B. three
C. four D. five
15. Where is _____?
A. Mr. Fred office B. Mr. Fred’s office
C. office of Mr. Fred D. Mr. Fred’s an office

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản