Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things I Do

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.293
lượt xem
184
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things I Do

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things I Do

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things I Do. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 5 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things I Do

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things I Do dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Things I Do Tiếng Anh lớp 6 

Choose the correct answer. Only one answer is correct.
1. – How often do you play tennis?
- -----------------------------
A. Not very often B. Some times
C. Sometime D. Every time
2. This is a famouse painting______Picasso.
A. to B. up
C. from D. by
3. – What’s that?
- It’s a________
A. leg’s table B. leg table
C. something either D. table leg
4. We don’t like coffee. Can we have________?
A. something else B. something other
C. something either D. other thing
5. – How big is your family?
- ………………………
A. We are ten B. It is ten people
C. There are ten of us D. We have ten people
6. – What time do you have dinner?
- ………at 6.00 p.m
A. Hard B. Usual
C. Exact D. Generally
7. – Do you like my my new dress?
- ………………….
A. Where from? B. No, it isn’t
C. Yes, it suits you D. Of course I am!
8. I am tired_________grammar exercises
A. to do B. school
C. child D. by do
9. Would you like________that for you?
A. me doing B. me to do
C. me do D. that I do
10. Which word is the odd one out?
A. stamp B. writing paper
C. envelope D. post office
11. -__________house is this?
- It’s my house.
A. What B. Where
C. How D. Whose
12. Which sentence is correct?
A. You can help me these bags?
B. Can you help me with these bags?
C. Can you help these bags to me?
D. Can you help these bags about me?
13. What do you do__________your free time?
A. in B. at
C. for D. on
14. What do you in the mornings - ………………..?
A. bread or cereal B. tea or coffee
C. ice-cream or apple pies D. sandwiches or hamburgers

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Things I Do. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản