Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.620
lượt xem
224
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 6 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 6 Places Tiếng Anh lớp 6

Choose the correct answer. Only one answer is correct.
1. My father plants a lot of flowers _______ the garden.
A. on B. at
C. in D. under
2. Is _______ your computer?
A. the B. this
C. these D. A & B
3. The hotel is between the bank _______ the post office.
A. with B. from
C. and D. across
4. Which word has four syllables?
A. beautiful B. supermarket
C. moutain D. restaurant
5. Do you have any pictures _______ your bedroom?
A. in B. on
C. up D. over
6. Which sentence is correct?
A. Our house have no yard.
B. Our house hasn’t got a yard.
C. Our house doesn’t have a yard.
D. B & C
7. We live in a house ______ a lake .
A. near B. in front
C. between D. next
8. Is there a cinema _______ the neighborhood?
A. under B. in
C. over D. opposite
9. How many syllables are there in the word cinema?
A. two B. three
C. four D. five
10. I watch TV _______ .
A. every night B. everynight
C. a night D. the night
11. – Is there a stadium in your city ?
_ _______
A. Yes, it is B. Yes, it has
C. Yes, it does. D. Yes, there is.
12. - ______ is behind the house?
- The garden.
A. What B. Where
C. Who D. Whose
13. My father ______ for a bank.
A. work B. working
C. works D. to work
14. Which word is the odd one out?
A. biscuit B. breakfast
C. lunch D. dinner
15. Complete the square.
picture paint
photo

A. do B. make
C. take D. pull

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 
 

Đồng bộ tài khoản