Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.192
lượt xem
162
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 7 Tiếng Anh 6 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House:

Bài tập trắc nghiệm Unit 7 Your House Tiếng Anh lớp 6

Choose the correct answer. Only one answer in correct.
1. - __________
- No. My name’s Johnson.
A. Are you Johnson? B. What’s your name?
C. Is your name Johnson? D. Is your name Dane?
2. These are my picture books and those are_____.
A. you B. yours
C. your D. B&C
3. -____________
- My mother’s a doctor.
A. Who’s your mother? B. What’s your mother’s job?
C. What does your mother do? D. A&C
4. Which word contains a different sound from the others?
A. wash B. catch
C. bad D. that
5. – How does Angela go to school?
- On___________
A. foot B. bus
C. car D. bike
6. This is Linda. She’_______best friend.
A. me B. I
C. my D. mine
7. - __________
- On weekdays.
A. What time do you go to school?
B. When do you go to school?
C. Why do you go to school?
D. What do you study at school?
8. -____________
- Chemistry.
A. What is your favorite subject?
B. When do you have chemistry?
C. Do you have chemistry on Wednesday?
D. Do you like chemistry?
9. This is_____new house.
A. we b. us
C. our C. ours
10. -__________is your summer holiday?
- About three months.
A. When B. What
C. Which D. How long
11. What do you often do on_____?
A. your free time B. the weekend
C. June D. the summer
12. __________ is my favorite sport.
A. Cartoon B. Jazz
C. Tennis D. Drama
13. – Let’s go swimming!
- That’s a good_________ .
A. remark B. view
C. comment D. idea
14. My father usually listens to_______in the evening.
A. radio B. music
C. comic books D. pictures
15. Which word has three syllables?
A. furniture B. household
C. trouble D. village
16. Is there______near here?
A. post office B. post offices
C. a post office D. many post offices
17. This math problem is very_______I cannot solve it.
A. beautiful B. difficult
C. ugly D. weak
18. The lifts are over there_______the left.
A. at B. on
C. with D. in

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Your House. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản