Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.080
lượt xem
133
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About

Bạn đang cần tư liệu về Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About để phục vụ cho nhu cầu tham khảo? Đây chính là BST mà bạn cần! Thư viện eLib đã tổng hợp và biên soạn kỹ càng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý thầy cô và các bạn học sinh ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About

Đây là một phần trích dẫn trong BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About. Mời các bạn tham khảo:
 

Choose the correct answer. Only one answer in correct.
1. What’s your______Mrs. Clark?
- I’m a teacher.
A. occupation B. hobby
C. address D. name
2. When_____the show start?
A. is B. are
C. does D. do
3. Which word is the odd one out?
A. June B. Thursday
C. September D. January
4. Which word has three syllables?
A. traffic B. accident
C. footstall D. farmer
5. My little brother_____ the piano in his room now.
A. play B. playing
C. plays D. is playing
6. My sister____swimming every day.
A. go B. going
C. goes D. is going
7. You can use my laptop. I______it every day but now I___it.
A. use/ not using B. using/ not use
C. use/ and not using D. am using/ don’t use
8. Complete the square
Cold Ice
hot
A. tea B. boil
C. warm D. fire
9. Put the word never in the right place in the following sentence.
They (A) do (B) their (C) homework (D) after dinner.
10. Which sentence is correct?
A. What Mr. Brown doing now?
B. Now Mr. Brown doing what?
C. What is Mr. Brown doing now?
D. Now Mr. Brown is doing what?
11. How many syllables are there in the word ahead?
A. one B. two
C. three D. four
12. ________
- It says “You cannot park here”
A. Is that a road sign? B. What is a road sign?
C. Is there a road sign? D. What does that road sign say?
13. _________
- He’s going to the cinema.
A. Does Ted often go to the cinema?
B. How is Ted going to the cinema?
C. Where’s Ted going?
D. What are they doing?
14. Fran_____before school, but this morning she’s jogging.
A. often is swimming B. is often swimming
C. often swim D. often swims
15. Water______at 100oC.
A. boil B. boils
C. boiling D. is boiling

BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng. Cùng tham khảo bạn nhé!

Đồng bộ tài khoản