Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.523
lượt xem
215
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã hình thành BST dành cho các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
 

Choose the correct answer.
1. Brad and Ted ______ tall.
A. does B. do
C. is D. are
2. My mother ______ an oval face.
A. is B. does
C. has D. can
3. Which word contains a different sound from the others?
A. tall B. small
C. ball D. black
4. Replace the underlined words with an appropriate pronoun.
Tuan and I are listening to music.
A. We B. They
C. You D. She
5. What color _______ their dresses?
A. do B. is
C. are D. does
6. Phong buys small- sized shoes. His ______ are small.
A. fingers B. eyes
C. hands D. feet
7. Bob’s mother is very ______ .
A. beauty B. beautician
C. beautiful D. beautifully
8. Complete the square.
joke laugh
problem

A. hope B. worry
C. smile D. talk
9. Which word is the odd one out?
A. familiar B. strange
C. foreign D. different
10. Anne likes this hat. It fits her_______ .
A. nose B. hair
C. head D. leg
11. – What do they do?
_ They’re ______ .
A. worker B. workers
C. a worker D. a lot worker
12. Businessmen often shake _______ when they first meet.
A. hands B. arms
C. fingers D. toes
13. - _______
- No, I’m not. I’m a nurse.
A. What do you do? B. How are you?
C. Where are you from? D. Are you a teacher?
14. Replace the underlined words with an appropriate pronoun.
Does your mother go to work by bus?
A. he B. it
C. she D. they
15. Which word is the odd one out?
A. pretty B. beautiful
C. awful D. handsome

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body hay mà mình đang tìm.
 

Đồng bộ tài khoản