Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.372
lượt xem
206
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 11 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy:

Bài tập trắc nghiệm Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy Tiếng Anh lớp 7

Choose the best option to complete each of the following sentences.
1. They had to fill ________their medical records.
A. down B. at C. in D. on
2. Were you ever ________from school last semester?
A. late B. early C. absent D. present
3. What was wrong ________you ?
A. to B. with C. about D. for
4. Yesterday they had a ________check up.
A. medical B. medicines C. medicine D. medically
5. ________is a shop where you can buy medicines and a lot of other things.
A. Bakery B. Toy store C. Drug store D. book-store
6. You can go back to the waiting room.
A. follow B. return C. get on D. come in
7. She will be back ________a few minutes.
A. in B. at C. about D. on
8. - You have a cold. You’d better ________out.
A. go B. not go C. to go D. not to go
9. What’s your surname?
A. middle name B. full name C. family name. D. first name
10. ________is a condition of the body when it is too hot because of illness.
A. Fever B. Cold C. Cough D. headache
11. Follow ________please.
A. I B. me C. my D. myself
12. She is 145 centimeters ________
A. tall B. heavy C. old D. high
13. I need ________your height.
A. measuring B. to measure C. measure D. A & B
14. How ________is Nga ? – She is 36 kilos.
A. high B. weight C. heavy D. much
15. ________you lend me your pen, please ?
A. Would B. Can C. Do D. May
16. You should ________your hands before meals.
A. to wash B. washing C. wash D. B & C
17. The medicines ________the pain in my chest.
A. prevented B. relieved C. protected D. broke
18. The nurse told Hoa ________to the waiting room.
A. to return B. returning C. return D. A & B
19. Everybody ________the symptoms, but nobody ________a cure.
A. know/ knows B. knows/know C. knows/ knows D. knew/knows
20. I don’t want much sugar in my coffee, just ________, please.
A. a few B. little C. fewer D. less

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Keep Fit, Stay Healthy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản