Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.535
lượt xem
220
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các kiến thức giúp các em học sinh nắm được từ vựng và ngữ pháp trong Unit 2 chương trình tiếng Anh 7 thông qua việc luyện tập với các bài tập trắc nghiệm trong bộ sưu tập này. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information:

Bài tập trắc nghiệm Unit 2 Personal Information Tiếng Anh lớp 7

Bài tập 1
1. A. invitation B. late C. information D. address
2. A. evening B. seven C. tell D. directory
3. A. happy B. party C. my D. worry
4. A. leave B. great C. leap D. speak
5. A. soon B. sorry C. sure D. second
Bài tập 2
6. A. April B. March C. Thursday D. July
7. A. nervous B. worried C. address D. happy
8. A. date B. day C. month D. number
9. A. first B. two C. third D. fourth
10. A. friend B. uncle C. aunt D. sister
Bài tập 3
11. I think she ……………. the party tomorrow.
A. will enjoy B. enjoy C. enjoys D. is enjoying
12. January is the ……………. month of the year.
A. one B. first C. second D. two
13. I will see you ……………. tomorrow.
A. on B. at C. in D. 
14. Her sister is out when he calls.
A. not at home B. not busy C. not late D. back
15. I will invite all of my friends ……………. my birthday party.
A. to B. into C. come D. 
16. ……………. you bee free tomorrow?
A. Do B. Are C. Will D. Have
17. It’s her ……………. birthday next Sunday.
A. fiveteen B. fiveteenth C. fifteen D. fifteenth
18. ……………. year is a year in which February has 29 days instead of 28.
A. Rest B. Leap C. Four D. Last
19. Can you wait for me? I ……………. be very long.
A. will B. will not C. won’t D. B and C
20. You will have ……………. new friends soon.
A. a lot of B. lots of C. many D. All are correct

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal Information. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.

Đồng bộ tài khoản