Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 11 tài liệu

0
2.535
lượt xem
400
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 3 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home:

Bài tập trắc nghiệm Unit 3 At Home Tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. smart B. table C. crazy D. amazing
2. A. charming B. architect C. chemist D. school
3. A. decorate B. percent C. rent D. serious
4. A. cheap B. mean C. creative D. leap
5. A. shy B. angry C. funny D. party
II. Choose the word that has the stress pattern is pronounced differently from the others.
1. A. awful B. comfortable C. delicious D. dryer
2. A. expensive B. favorite C. lovely D. nervous
3. A. worried B. party C. address D. finish
4. A. except B. invite C. moment D. appear
5. A. distance B. pretty C. amazing D. empty
III. Choose the best option to complete these following sentences.
1. ______ a beautiful days!
A. What a B. What the C. What an D. What
2. The living – room ______ a table nd four armchairs.
A. has B. is having C. have D. are having
3. ______ interesting the film is!
A. How much B. Which C. What D. How
4. ______ are you, Mai?
A. What B. Who C. Which D. When
5. Lan is one year ______ than Mai.
A. older B. elder C. old D. oldest

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 At Home. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
 

Đồng bộ tài khoản