Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
2.425
lượt xem
417
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 5 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play:

Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Work And Play Tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from those of the others.
1. A. calculator B. marble C. famous D. eraser
2. A. event B. bell C. relax D. essay
3. A. bluff B. club C. fun D. junior
4. A. indoors B. school C. hoop D. shoot
5. A. equation B. education C. invitation D. dictionary
II. Choose the best answer to complete these following sentences.
1. It’s time______ recess.
A. on B. for C. to D. at
2. He is a student______Le Loi Street.
A. at B. in C. on D. from
3. Mai learns ______to use a computer.
A. what B. when C. how D. where
4. We are ______some experiments.
A. making B. learning C. doing D. having
5. My brother is good ______English.
A. at B. in C. with D. on
6. All the students enjoy ______on the weekend.
A. to camp B. to camping C. camp D. camping
7. Nam and Hoa are in the same______.
A. years old B. tall C. class D. high
8. Does Nam often play marbles______recess?
A. on B. at C. in D. from
9. Talking is ______common way of relaxing.
A. more B. most C. the most D. much
10. Blind man’s bluff is a ______.
A. exercise B. game C. example D. sport

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Work And Play. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản