Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.544
lượt xem
415
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School

Đến với bộ sưu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này gồm nhiều bài tập tiếng Anh 7 trắc nghiệm Unit 6. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

I. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất các câu dưới đây.
1. There are many kinds of ___________ at the village fair.
2. You should learn to play a musical ___________ such as the guitar.
3. A magazine ___________ shows that many teenagers like pop music.
4. My brother likes making ___________of things such as cars or planes.
5. Teenagers can attend youth ___________ such as scouts or guides.
6. Many young people are doing ___________service.

II. Đọc và đặt dấu trọng âm các từ.
assignment entertainment program teenager organization
especially community volunieer environment campaign
For many children (1) __________ 13 .or 14 years- old is not (2) __________ fun. Most kinds of entertainment are (3) __________ older or younger children. There are (4) __________ TV programs for teenagers. What (5) __________ teenagers do? In most countries there are organizations (6) __________ for teenagers, (7) __________ as the Young Pioneers in Viet Nam and scouts and guides in (8) _________ countries.

III. Chọn từ hoặc cụm từ để điền vào chỗ trống.
1. _______ are you doing?
A. What B. Who C. When D. Where
2. Children should ______ to bed early.
a. to go B.go C.going D. went
3. That’s a good _______ ! Let’s go to the beach.
A. thinking B. answer C. idea D. question
4. _______ don’t you come to my house? - OK. Let’s go.
A. Why B. Let’s C. What D. When
5. Tâm enjoys_______ soccer.
A. playing B. to play C. play D. plays

Thư viện Elib mong rằng BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 After School sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

Đồng bộ tài khoản