Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.103
lượt xem
169
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 4 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 1 My Friends Tiếng Anh lớp 8

1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. dark b. father c. star d. principal
2. a. old b. sociable c. outgoing d. volunteer
3. a. my b. curly c. library d. lucky
4. fair b. straight c. train d. wait
5. a. spends b. laughs c. friends d. potatoes
2. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. The water in the lake seldom_______in winter.
a. freeze b. freezes
c. froze d. freezing
7. In Britain school always________in September.
a. begin b. begins c. began d. beginning
8. I don’t have enough money_______________.
a. for a holiday b. to a holiday
c. to go a holiday d. going on holiday
9. He wasn’t experienced enough_______.
a. for doing the job b. to do the job
c. to the job d. doing the job
10. The wall was________.
a. ten meters height b. ten meter height
c. ten meters high d. high ten meters
11. Here are some books. Take the_____you want.
a. books b. things
c. ones d. person
12. He’s the boy________ invited me to his party.
a. he b. who c. ones d.
13. Her new glasses change her________
a. appear b. appears c. appearance d. appearances
14. She is very generous ................. She often buys me presents.
a. sociable b. outgoing
c. kind d. reserved
15. _______is something that you say or do to make people laugh.
a. Joke b. Novel c. Poem d. Fairy tale
III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
16. He always eats eggs for breakfast and drink some milk.
17. When he is four, Michael came to London with his parents.
18. You won’t pass the examination if you don’t work hardly enough.
19. The instructions were’t clear enough for me understand
20. Last year, Tim comes to the school for the first time.

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
 

Đồng bộ tài khoản