Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.481
lượt xem
254
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 10 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 10 Recycling Tiếng Anh lớp 8

I. Choose the word that has the underlineddifferently from the others.
1. a. bag b. sandal c. waste d. matter
2. a. mix b. pipe c. deposit d. refill
3. a. dung b. difflcult c. natural d. mixture
4. a. reader b. heavy c. clean d. mean
5. a. reused b. returned c. mashed d. cleaned
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. In 1876, the telephone ______ first introduced by Bell and Watson.
a. was b. is
c. has been d. had been
7. It’s important ______wildlife in the area.
a. to conserve b. conserving
c. conservation d. conserve
8. Japan _____ 40% of its waste.
a. reuses b. recycles
c. refill d. broken
9. We were delighted_____your letter yesterday.
a. to get b. got
c. getting d. get
10. Sooner or later a satellite _______ by a large piece of rubbish.
a. will destroy b. will destroyed
c. will be destroyed d. will been destroyed
11. Let’s play tennis instead of _____ television.
a. watch b. watching
c. watches d. to watch
12. Everything depends on what you mean____the word “free”.
a. about b. by
c. of d. for
13. We should use______bags instead of plastic bags.
a. cloth b. clothe
c. clothed d. clothing
14. Beer_____for breakfast in England years ago.
a. used be drunk b. used to be drunk
c. used to drunk d. used to be drank
15. I____some rice on the floor of the chicken coop.
a. scattered b. grew c. threw away d. raised

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản