Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
743
lượt xem
96
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam trên Website Elib.vn của chúng tôi. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 11 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam:

Bài tập trắc nghiệm 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam Tiếng Anh lớp

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. canoe B. water C. sugar D. island
2. A. resort B. hotel C. except D. rescue
3. A. sight B. tribe C. seaside D. magnificent
4. A. railway B. daily C. airport D. train
5. A. island B. florist C. stream D. sight
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
6. The flight ________at 6. 10 has been delayed.
A. leave B. which leaves C. leaving D. B&C
7. This is the first time she ________rice paddies.
A. will see B. sees C. has seen D. saw
8. Would you mind ________I borrowed your dictionary?
A. if B. when C. that D. Ø
9. We ________lots of photos on vacation last summer.
A. had B. took C. did D. made
10. The animal ________in the forest fire was a wild pig.
A. hurt B. hurted C. hurts D. hurting
11. Would you mind ________the window?
A. to close B. closing C. about closing D. closed
12. Welcome ________Springfield!
A. at B. to C. in D. for
13. Accommodation in London ________very expensive.
A. is B. are C. has D. have
14. The road ________down to the sea is very rough.
A. goes B. going C. to go D. gone
15. ________is a large hole in the side of a mountain or under the ground.
A. Waterfall B. Cave C. Bay D. Lake
16. The vase ________on the shelf is very beautiful.
A. stands B. standing C. is standing D. stood
17. Do you mind if I ________your atlas for a minute?
A. borrow B. will borrow C. am going to borrow D. borrowed
18. Ann asked me not ________anybody what happened.
A. tell B. telling C. to tell D. told
19. After ________breakfast, I went out for a walk.
A. finish B. having fmished C. finished D. had finished
20. ________is a type of white or gray stone containing calcium, used for building and making cement.
A. Slope B. Limestone C. Site D. Sand

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Vietnam. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản