Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
806
lượt xem
119
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 12 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad

Bài tập trắc nghiệm Unit 12 A Vacation Abroad Tiếng Anh lớp 8

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. abroad B. state C. lava D. husband
2. A. gallery B. over C. here D. liberty
3. A. include B. prison C. trip D. decide
4. A. head B. beach C. weather D. heavy
5. A. temperature B. exciting C. right D. tour
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
6. At 9 o’clock yesterday________ we on the beach.
A. are lying B. have lain C. lay D. were lying
7. The baby ________his food onto the floor and making his mother angry.
A. always threw B. is always throwing C. has always thrown D. always throws
8. I would like ________to Africa.
A. go B. to go C. going D. to going
9. It was kind ________you to help them.
A. of B. from C. for D. to
10. Are you going abroad this summer?
A. going overseas B. going on holiday C. going to another country D. A&C
11. ________is a building or room where people can go to look at paintings.
A. Gallery B. Library C. University D. Gym
12. I brought back this cowboy hat as a ________of America.
A. gift B. present C. award D. souvenir
13. While Angela was cleaning her room, she ________her lost ear-ring.
A. is finding B. finds C. has found D. found
14. Why don’t you come ________for dinner?
A. about B. over C. up D. upon
15. Will you pick me ________after the party?
A. on B. over C. through D. up
16. Miss. Brown ________us last week while our teacher was ill.
A. teaches B. is teaching C. was teaching D. has taught
17. You ________come and visit us again some time.
A. should B. must C. need D. could
18. I’m usually free in the evening.
A. tired B. relaxed C. not busy D. not at home
19. I picked up a copy of their summer travel________.
A. paper B. magazine C. book D. brochure
20. While the choir ________Christmas carols, we were making them some cocoa.
A. are singing B. were singing C. sang D. have sung

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản