Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
777
lượt xem
118
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 13 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals:

Bài tập trắc nghiệm Unit 13 Festivals Tiếng Anh lớp 8

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. festival B. man C. fat D. grand
2. A. carol B. tomb C. patron D. custom
3. A. upset B. custom C. museum D. unsuitable
4. A. saint B. tailor C. explain D. said
5. A. beach B. catch C. church D. Christmas
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
6. Presents ________in colored paper and put under the Christmas tree.
A. are wrapped B. are wrap C. are wraped D. are wrapping
7. Tom likes________. He spends lots of hours watching the birds.
A. bird-watching B. bird-watch C. watch-bird D. watching-bird
8. Greg ________me that he liked rock music.
A. said to B. told to C. asked D. explained
9. Sally is quite keen ________the idea.
A. in B. on C. of D. for
10. Milk ________cows and goats.
A. belongs to B. comes from C. is made of D. is made from
11. ________is a religious song that people sing at Christmas.
A. Carol B. Poem C. Christmas card D. Patron saint
12. Galileo said that the earth ________round.
A. is B. were C. has been D. was being
13. They recently returned ________Paris from London.
A. to B. for C. towards D. Ø
14. Could you talk________?
A. more quiet B. quieter C. quietlier D. more quietly
15. I thanked my classmate ________helping me with my homework.
A. for B. about C. of D. Ø
16. Halloween is the night of 31st October, when people once believed that ghosts________.
A. can see B. can be seen C. could see D. could be seen
17. She ________me she didn’t know what to do.
A. said B. told C. asked D. suggested
18. Anita is fond ________playing the piano.
A. in B. on C. of D. for
19. The fire is made ________matches or lighters. It is made in the traditional way.
A. with B. without C. of D. by
20. She seems very ________today.
A. sleepy B. sleepily C. happily D. seriously

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 Festivals. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản