Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 Wonders Of The World

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
879
lượt xem
140
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 Wonders Of The World

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 Wonders Of The World

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 Wonders Of The World. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 14 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 Wonders Of The World

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 Wonders Of The World dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Unit 14 Wonders Of The World Tiếng Anh lớp 8

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. age b. heritage c. ranger d. game
2. a. answer b. golden c. delicious d. wonder
3. a. more b. correct c. snorkel d. bore
4. a. out b. sound c. southern d. surrounding
5. a. century b. crystal c. stone d. might
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. A bill _____ to you at the end of the month.
a. will send b. will be sent c. will be send d. will be sending
7. Basil asked me if I was going to visit my aunt _____
a. tomorrow b. the following day
c. the previous day d. the day before
8. I don’t know what ____.
a. to do b. for doing c. to be done d. be done
9. How old were you when you learnt .?
a. to drive b. to driving c. driving d. drive
10. I’m planning______to university.
a. to go b. going c. to going d. of going
11. Gosh, that lesson was really____; I nearly went to sleep.
a. bored b. boring c. interested d. interesting
12. is a very deep narrow valley, usually with a river flowing through it.
a. Canyon b. Reef c. Cave d. Bay
13. There are jungles in South America.
a. large areas of land that is usually covered with sand
b. forests in a very hot country
c. big groups of tree
d. pieces of land with water all around it
14. Billy asked his teacher_______he could read the story.
a. if b. did c. do d. as
15. It was always ______ his stories.
a. interested to hear b. interesting to hear
c. interested hearing d. interesting hearing

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng click vào bộ sưu tậpBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 Wonders Of The World và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
 

Đồng bộ tài khoản