Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
440
lượt xem
75
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 15 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer:

Bài tập trắc nghiệm Unit 15 Computer Tiếng Anh lớp 8 

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
1. Dr. Miker ________lunch yet, so he is really hungry.
A. doesn’t have B. didn’t have C. hasn’t had D. isn’t having
2. I can’t get this screw to ________the wall.
A. go off B. come out of C. come from D. come off
3. ________begin with a few facts.
A. Let is B. Let has C. Let us D. Let was
4. You can’t watch the television because it’s broken.
A. in pieces B. not working C. unplugged D. unnecessary
5. ________a song called ‘Close to the edge’?
A. Have you ever heard B. Do you ever heard
C. Did you ever heard D. Are you ever hearing
6. I checked the phone card and made sure it was correctly________.
A. plug in B. plugged in C. plugged on D. plug
7. I agreed ________my mother about most things.
A. to B. with C. together D. Ø
8. ________a pet when you were young?
A. Do you have B. Did you have C. Have you had D. Was you having
9. Freshmen in many universities are required to have access to a computer.
A. First-year students B. Final-year students C. The cleverest students D. Newcomers
10. The policy has caused thousands of families ________suffering.
A. necessary B. unnecessary C. necessarily D. unnecessarily
11. Tom has ________had lunch, so he isn’t very hungry.
A. already B. yet C. still D. since
12. Marie ________at the age of 86, in 1964.
A. dies B. has died C. died D. was died
13. The little girl’s tooth came ________when she bit into the apple.
A. out B. off C. of D. on
14. He has no idea how to manage people.
A. doesn’t know at all B. doesn’t care about C. doesn’t think about D. doesn’t take care of
15. Ann no longer works here.
A. no more works B. doesn’t still work C. doesn’t work any more D. still works
16. People were warned to stay ________the streets.
A. out B. of C. off D. on
17. Our baby ________to talk yet.
A. doesn’t start B. didn’t start C. hasn’t started D. isn’t starting
18. ________is the part of a country with hills and mountains.
A. Highland B. Reef C. Valley D. Bay
19. Please ________the TV before you go to bed.
A. plug B. unplug C. turn out D. come out of
20. He took the early flight________ London.
A. for B. towards C. to D. come

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản