Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
376
lượt xem
43
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Mô tả BST Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 16 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions:

Bài tập trắc nghiệm Unit 16 Inventions Tiếng Anh lớp 8

I. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
1. a. toaster b. fiber c. zipper d. defrost
2. a. cocoa b. concrete c. remove d. process
3. a. vanilla b. intention c. utensil d. liquefy
4. a. papyrus b. microwave c. hairdryer d. instrument
5. a. ingredient b. chemically c. facsimile d. development
II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. All her letters_____by her secretary.
a. is typed b. were typed
c. is typped d. were typped
7. First Lewis will give a TV interview, comes the main news conference.
a. Then b. Soon
c. After d. Behind
8. Please taste the soup and tell me if it needs more salt.
a. eat or drink a little of something
b. give a certain feeling when you put it in your mouth
c. use your teeth to make food soft
d. drink something slowly, taking only a little each time
9. Wine is made_____grapes.
a. in b. off c. from d. into
10. _____ is a tall plant with big yellow seeds that
a. Maize b. Papyrus
c. Cacao d. Sugar cane
11. What do you think this button is____?
a. so that b. for c. to d. in oder to
12. We stayed home _____ the cold weather.
a. because b. due to
c. therefore d. when
13. I was tongue-tied. I didn’t know what
a. say b. to say
c. to be said d. for saying
14. The man looks_____.
a. angry b. happiness
c. angrily d. happily
15. This ordinary-looking sofa can be made_____a bed.
a. in b. into
c. for d. to
Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
 

Đồng bộ tài khoản